Mapa serwisu | Literatura

Literatura

Aleksandra Krawczyk-Wieczorek

 
Pogranicze wschodnie młodsze II (Przemyskie)
 
Opracowania dotyczące języka
 
1.      Chomiński O., Dialekty polskie okolic Rymanowa, „Materiały i Prace Komisji Językowej AU” VII, 1915, s. 75—182.
2.      Czyżewski Feliks, Ukrainizmy w polskich gwarach bieszczadzkich, [w:] Studia z językoznawstwa słowiańskiego, red. Michał Łesiów i Michał Sajewicz, Lublin 1995, s. 165—184.
3.      Karaś Mieczysław, O ludowych gwarach Rzeszowszczyzny, [w:] Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 1969, s. 345—364.
4.      Kość Józef, Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej, Lublin 1999.
5.      Kwaśnicka Agata, Uwagi o fonetyce i fleksji gwar okolic Przemyśla, [w:] Studia dialektologiczne III, red. Joanna Okoniowa, Kraków 2006, s. 87—98.
6.      Małecki Mieczysław, Nitsch Kazimierz, Atlas językowy polskiego Podkarpacia, cz. I, wstęp i indeksy, cz II, 500 map, Kraków 1934.
7.      Oronowicz Ewa, Cechy kresowe w gwarze wsi Munina, „Język Polski” LXX, 1990, s. 208—211.
8.      Oronowicz Ewa, Uwagi o wpływach wschodniosłowiańskich w języku mieszkańców dawnego powiatu jarosławskiego, [w:] Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. S. Gala, Łódź 1998, s. 177—183.
9.      Pawłowski Eugeniusz, Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowych tendencji językowych, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, t. VI, 1966, s. 191—202.
10. Tokarz Maria, Tekst gwarowy z Bliznego pod Brzozowem, [w:] Stludia historycznojęzykowe i dialektologiczne, pod red. M. Kucały, J. Reichana, Kraków 1992, s. 163—174.
11. Warchoł Stefan, Elementy wschodniosłowiańskie w nazwiskach mieszkańców Przemyśla, [w:] Slavica Lublinensia et Olomucensia, t. 1, Lublin 1977, s. 177—191.
12. Węgier Janina, Oronowicz Ewa, Język mówiony mieszkańców wsi Polski południowo-wschodniej. Teksty i omówienia, Rzeszów 1992.
13. Wiśniewska Halina, Odbicie gwary regionu przemyskiego w błędach uczniów, „Poradnik Językowy” 1971, s. 618—621.
14. Wiśniewska Halina, Polszczyzna przemyska wieków XVII—XVIII, Wrocław 1975.
15. Wiśniewska Halina, Właściwości gwarowe w dziewiętnastowiecznych księgach cechowych w Przemyślu, „Rocznik Przemyski” 1975, s. 209—215.
16. Wiśniewska Halina, Samogłoski nosowe w XVIII-wiecznych przemyskich księgach cechowych, „Język Polski” 1975, LV, s. 16—21.
17. Wiśniewska Halina, Cechy regionalne mowy rzemieślników przemyskich (w. XVII—XVIII), „Rocznik Przemyski” 1983, s. 167—176.
 
Opracowania dotyczące historii regionu
Fastnacht Adam, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, Wrocław 1962.
Makarski Władysław, Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne, Lublin 1996.
Rieger Janusz, Dawna strefa graniczna językowo-etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antroponimii, „Slavia Orientalis” XLVI, nr 2, 1977, s. 193-211.
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS