Mapa serwisu | Literatura

Literatura

Aleksandra Krawczyk-Wieczorek   

Literatura językoznawcza:

Chomiński O., Dialekty polskie okolic Rymanowa, „Materiały i Prace Komisji Językowej AU” VII, 1915, s. 75—182.

Czyżewski Feliks, Ukrainizmy w polskich gwarach bieszczadzkich, [w:] Studia z językoznawstwa słowiańskiego, red. Michał Łesiów i Michał Sajewicz, Lublin 1995, s. 165—184.

Karaś Mieczysław, O ludowych gwarach Rzeszowszczyzny, [w:] Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 1969, s. 345—364.

Kość Józef, Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej, Lublin 1999.

Kwaśnicka Agata, Uwagi o fonetyce i fleksji gwar okolic Przemyśla, [w:] Studia dialektologiczne, red. Joanna Okoniowa, Kraków 2006, s. 87—98.

Makarski Władysław, Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne, Lublin 1996.

Makarski Władysław, Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne, Lublin 1996.

Oronowicz Ewa, Cechy kresowe w gwarze wsi Munina, „Język Polski” LXX, 1990, s. 208—211.

Pawłowski Eugeniusz, Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowych tendencji językowych, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, t. VI, 1966, s. 191—202.

Rieger Janusz, Dawna strefa graniczna językowo-etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antroponimii, „Slavia Orientalis” XLVI, 1997, nr 2, s. 193—210.

Rieger Janusz, Kilka uwag o dawnej hydronimii w dorzeczu Sanu, [w:] Hydronimia słowiańska, pod red. K. Rymuta, Wrocław 1989, s. 57—61.

Stieber Zdzisław, Polska i ruska nazwa Sanu, „Język Polski” 1936, XXI, s. 172—174 [przedruk w: Z. Stieber, Świat językowy Słowian, Warszawa 1974].

Warchoł Stefan, Elementy wschodniosłowiańskie w nazwiskach mieszkańców Przemyśla, [w:] Slavica Lublinensia et Olomucensia, t. 1, Lublin 1977, s. 177—191.

Wiśniewska Halina, Cechy regionalne mowy rzemieślników przemyskich (w. XVII-XVIII), „Rocznik Przemyski” 1983, s. 167—176.

Wiśniewska Halina, Odbicie gwary regionu przemyskiego w błędach uczniów, „Poradnik Językowy” 1971, s. 618—621.

Wiśniewska Halina, Polszczyzna przemyska wieków XVII-XVIII, Wrocław 1975.

Wiśniewska Halina, Samogłoski nosowe w XVIII-wiecznych przemyskich księgach cechowych, „Język Polski” 1975, LV, s. 16—21.

Wiśniewska Halina, Właściwości gwarowe w dziewiętnastowiecznych księgach cechowych w Przemyślu, „Rocznik Przemyski” 1975, s. 209—215.Literatura historyczna

Fastnacht Adam, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340—1650, Wrocław 1962.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I XV, red. Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, według planu Filipa Sulimierskiego, Warszawa 1888—1902.

Przewodniki po regionie i literatura popularnonaukowa:

Bieszczady: przewodnik, praca zbiorowa, wyd. 11 aktualizowane, Pruszków 2006.

Kryciński Stanisław, Przemyśl i Pogórze Przemyskie. Przewodnik, Pruszków-Olszanica 1997.


Wybrane strony internetowe poświęcone regionowi i opisywanym wsiom:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalników 24.07.2008

http://www.stubno.pu.pl 24.07.2008
http://www.insoft.net.pl/januszm/ 11.08.2008
http://www.kalnikow.w8w.pl 11.08.2008

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrowiacy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrów_(powiat_jarosławski)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_jarosławski

http://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_podkarpackie 24.07.2008

http://skansen.mblsanok.pl/indexokno.php 4.07.2008

http://www.powiat.przemysl.pl/pp.php?ist=6002 25.07.2008

http://www.radymno.ovh.org/powiat.htm

http://www.stubno.pu.pl 24.07.2008

Inne:

Sadowy Aleksandra, Dacko Patrycja, Dańko Mateusz, Kalawski Przemysław, Kalawska Honorata, Michałów Karolina, Mój Kalników, praca wykonana na konkurs „Moja tradycja”, organizowany przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radymno, województwo podkarpackie. Studium ochrony wartości kulturowych. Radymno 1999—2000, http://www.ugradymno.ires.pl/

Wrona Jerzy, Rzeszowskie, Warszawa 1996.


 
« poprzedni artykuł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS