Mapa serwisu | Literatura

Literatura

Alina Kępińska   

Literatura dialektologiczna:

Karol Dejna, Dialekty polskie, Wrocław 1973.

Karol Dejna, Atlas polskich innowacji dialektalnych, Warszawa 1981.

Maria Kamińska, Gwary Polski centralnej, Wrocław 1968.

Maria Kamińska, Gwary województwa sieradzkiego, [w:] Województwo sieradzkie, Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. nauk. Wacław Piotrowski, Łódź – Sieradz 1980, s. 121-127.

Alina Kłobus, Cechy dialektalne w języku mówionym mieszkańców Sieradza, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 7, 1983, s.49-83.

Alina Kłobus, Deminutywa, augmentatywa i ekspresywa w polszczyźnie mówionej mieszkańców Sieradza i okolicy, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. XXXI, 1985, s. 81-95.

Kazimierz Nitsch, Z historii narzecza małopolskiego, [w:] Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski, t. II, Kraków 1928, s. 451-465.

Kazimierz Nitsch, O atlas językowy województwa łódzkiego, Rocznik Historyczny, Łódź 1930.

Kazimierz Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. drugie, zmien. przez autora, Warszawa 1960.

Jerzy Reichan, Gwary polskie w końcu XX w., [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. Walerego Pisarka, Kraków 199, s. 262-278.

Honorata Skoczylas-Stawska, Fonetyka w gwarach dawnej ziemi wieluńskiej, Warszawa 1977.

Zdzisław Stieber, Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego. Z 8 mapami, Kraków 1933.

Anna Strokowska, Pogranicze językowe wielkopolsko-mazowieckie, Łódź 1978.

Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, wyd. 7, Warszawa 1984.

Literatura historyczna, etnograficzna i inna:

Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, pod red. Stanisława Trawkowskiego, t. 5. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, pod red. Henryka Rutkowskiego opracowali Krzysztof Chłapowski, Anna Dunin-Wąsowiczowa, Stefan K. Kuczyński, Kazimierz Pacuski, Elżbieta Rutkowska, Stanisław Trawkowski, Małgorzata Wilska, Warszawa 1998, cz. 1. Mapy, plany, cz. 2. Komentarz, indeksy.

Władysław Baranowski, Kultura ludowa regionu, [w:] Województwo sieradzkie, Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. nauk. Wacław Piotrowski, Łódź – Sieradz 1980, s. 127-141.

Alina Barszczewska, Aktywność polityczna po utracie niepodległości, [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź 1977, s. 231-261.

Jan Piotr Dekowski, Strój sieradzki, Atlas polskich strojów ludowych, cz. 4, z. 6, Wrocław 1959.

Jan Piotr Dekowski, Strzygi i topieluchy: opowieści sieradzkie, Warszawa 1987.

Elżbieta Delida, Kultura ludowa regionu sieradzkiego, [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź 1977, s. 621-644.

Jan Dylik, Ukształtowanie powierzchni i podział na krainy podłódzkiego obszaru, Łódź 1948.

Jan Dylik, Województwo ze stolicą bez antenatów. Geografia historyczna województwa łódzkiego, Łódź 1971.

Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba, Strój sieradzki, Na sieradzkich szlakach, 2/90/2008/XXIII, s. 18-21.

Zygmunt Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski. W tekście 63 autentycznych rycin, Kraków 1903.

Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa 1972.

Stanisław Graeve, Stroje i zdobnictwo ludowe w Sieradzkiem, Wieś Ilustrowana 1910, z. VII.

Ilustrowany atlas Polski. Nasza ojczyzna – mapy, informacje, krajobrazy, Wyd. Reader’s Digest, Warszawa 2006.

Janina Kamińska, Sieradz wczesnośredniowieczny w świetle wyników badań archeologicznych, [w:] Sieradz w średniowieczu. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznegoi Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna nr 7, Łódź 1962, s. 47-71.

Ewa Kozołup, Obrazy tablicowe św. Anny Samotrzeć i św. Klary z kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Chojnem pod Sieradzem, [w:] Między północą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza (4-6 grudnia 1991 r.), pod red. Tadeusza J. Horbacza i Leszka Kajzera, Sieradz 1993, s. 261-272.

Elżbieta Królikowska, Polski strój ludowy. Przewodnik po wystawie stałej, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa 2000 (o stroju sieradzkim s. 16-17).

Tadeusz Krzemiński, Położenie geograficzne, [w:] Województwo sieradzkie. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. nauk. Wacław Piotrowski, Łódź 1980, s. 11-16.

Joanna Kurowicz-Kalisz, Monicka odmiana kobiecego stroju ludowego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sieradzu, Sieradzki Rocznik Muzealny, t. 8, 1991-1992, s. 149-153.

Zbigniew Lechowicz, Odkrycia archeologiczne we dworze w Chojnem, Na sieradzkich szlakach, nr 1/77/2005/XX, s. 6-9.

Między północą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza (4-6 grudnia 1991 r.), pod red. Tadeusza J. Horbacza i Leszka Kajzera, Sieradz 1993.

Andrzej Pelisiak, Neolit na terenie województwa sieradzkiego, Sieradzki Rocznik Muzealny, t. 8, 1991-1992, s. 5-23.

Elżbieta Piskorz-Branekova, Polskie stroje ludowe, wyd. 2, Warszawa 2004 (o stroju sieradzkim s. 52-59).

Walery Pogorzelski, Sieradz, Włocławek 1927.

Rocznik Statystyczny Województw 2007 GUS, red. gł. Halina Dmochowska, Warszawa 2007.

Ryszard Rosin, Dzieje polityczne do połowy XVI wieku, [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź 1977, s. 127-135.

Ryszard Rosin, Warunki naturalne, drogi lądowe i rozwój terytorialno-lądowy, [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź 1977, s. 11-35.

Andrzej Ruszkowski, Historyczne nazwy topograficzne w obrębie parafii św. Urszuli Ledóchowskiej, Na sieradzkich szlakach 2/90/2008/XXIII, s. 23-27.

Andrzej Ruszkowski, Sieradz i okolice. Przewodnik turystyczny, Sieradz 2000.

Henryk Rutkowski, Granice państwowych jednostek terytorialnych, [w:] Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, pod red. Stanisława Trawkowskiego, t. 5. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, pod red. Henryka Rutkowskiego opracowali Krzysztof Chłapowski, Anna Dunin-Wąsowiczowa, Stefan K. Kuczyński, Kazimierz Pacuski, Elżbieta Rutkowska, Stanisław Trawkowski, Małgorzata Wilska, Warszawa 1998, cz. 2. Komentarz, indeksy, s. 26-29.

Beata Sośnicka, Sieradzki strój ludowy, [w:] Leksykon miasta Sieradza, Sieradz 2006.

Urszula Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV-XVI w., Warszawa-Sieradz 1991.

Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź 1977, s. 714.

Sztuka ludowa województwa sieradzkiego, wystawa pokonkursowa, Sieradz, kwiecień – czerwiec 1999 r., wyd. Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Sieradz 1999, s. 22.

Małgorzata Wilska, Środowisko geograficzne, [w:] Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, pod red. Stanisława Trawkowskiego, t. 5. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, pod red. Henryka Rutkowskiego opracowali Krzysztof Chłapowski, Anna Dunin-Wąsowiczowa, Stefan K. Kuczyński, Kazimierz Pacuski, Elżbieta Rutkowska, Stanisław Trawkowski, Małgorzata Wilska, Warszawa 1998, cz. 2. Komentarz, indeksy, s. 19-25.

Jerzy Włodarczyk, Dzieje polityczne od połowy XVI wieku do upadku Rzeczypospolitej, [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź 1977, s. 137-162.

Województwo sieradzkie. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. nauk. Wacław Piotrowski, Łódź 1980, s. 399.

Stanisław Zajączkowski, Studia nad terytorialnym formowaniem ziemi łęczyckiej i sieradzkiej, Łódź 1951.

Stanisław Zajączkowski, Zajączkowski Stanisław Marian, Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej, cz. 1. (Abramowce – Mzurki), cz. 2. (Nacki – Żywocin oraz dodatek i uzupełnienia), Łódź 1966-1970.

Stanisław Marian Zajączkowski, Osadnictwo i stosunki własnościowe Sieradzkiego na przełomie późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, [w:] Między północą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza (4-6 grudnia 1991 r.), pod red. Tadeusza J. Horbacza i Leszka Kajzera, Sieradz 1993, s. 31-47.

Strony internetowe poświęcone Sieradzkiemu:

 
« poprzedni artykuł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS