Mapa serwisu | Literatura

Literatura

Halina Karaś, Jadwiga Wronicz   

I. Literatura dialektologiczna i inna językoznawcza

Basara Jan, 1964, Stan badań nad słownictwem gwar Śląska Cieszyńskiego po stronie czeskiej, „Poradnik Językowy”, 341-351.

Basara Jan, 1970, Stosunek kontynuantów stpol. ł do wymowy nagłosowego o- w gwarach cieszyńskich, „Prace Filologiczne”, 89-93.

Bizoń F., Wpływ podłoża gwarowego na mówioną polszczyznę ogólną na Śląsku Cieszyńskim, „Rocznik Cieszyński” VI-VII, 135-152.

Bogocz Irena, 1997, Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej (na przykładzie najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu), „Śląsk Cieszyński” 1997, 53-57.

Bogocz Irena, 1997, Współczesny język polski na Zaolziu, „Polszczyzna” 1997, 29-36.

Bogoczova Irena, 1998, Świadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu, Ostrava.

Bubak Józef, 1978, Gwara Koniakowa, Istebnej, Jaworzynki i Wisły, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 59, 27-38.

Buryan J., 1934, Nazwa Istebnej, „Zaranie Śląskie” 10, 49.

Cząstka Bożena, 1984, Gwary Zaolzia, Katowice.

Cząstka-Szymon Bożena, Nowakowska-Kempna Iwona, 1998, Językowe i kulturowe wyznaczniki zachodnich ziem Śląska Cieszyńskiego – Zaolzia, [w:] Prace 1998, 32-39.

Dejna Karol, Przynależność językowa gwar zachodniocieszyńskich, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 23, 41-62.

Dunaj Bogusław, Kurek Halina, 1978, Problem interferencji języka literackiego i gwar (na przykładzie Śląska Cieszyńskiego), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 59, 39-47.

Dunaj Bogusław, Kurek Halina, Ożóg Kazimierz, 1978, Teksty gwarowe z Koniakowa i Istebnej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 59, 21-26.

Falińska Barbara, 1992, Polsko-czesko-słowackie pogranicze w świetle leksyki, [w:] „Słowiańskie pogranicza językowe”, Warszawa.

Greń Zbigniew, 1998, Z problematyki językowej pogranicza polsko-czesko-słowackiego, „Z polskich studiów slawistycznych” IX, Językoznawstwo, Warszawa, 95-101.

Greń Zbigniew, Problematyka językowa Śląska Cieszyńskiego po obu stronach Olzy, „Kwartalnik Opolski” 41, 1, 3-13.

Greń Zbigniew, Śląsk Cieszyński. Dziedzictwo językowe, Warszawa 2000.

Greń Zbigniew, Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim, Warszawa 2004.

Kawulok Jadwiga, 1968, Rozwój samogłosek nosowych w gwarze koniakowskiej, „Językoznawca”, 130-134.

Kawulok Jadwiga, 1970, Samogłoski nosowe w gwarze koniakowskiej, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze” 1970, z. 29, 115-118.

Kawulok Jadwiga, 1970, Teksty gwarowe z Koniakowa, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze” 1970, z. 29, 119-122.

Labocha Janina, 1997, Kształtowanie się świadomości językowej na Śląsku Cieszyńskim, „Polszczyzna” 1997, 107-116.

Labocha Janina, 1997, Nauka języka polskiego na Zaolziu, „Śląsk” 1997, 199-207.

Labocha Janina, 1997, Polsko-czeskie pogranicze na Śląsku Cieszyńskim. Zagadnienia językowe, Kraków.

Mrózek Robert, 1984, Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego, Katowice.

Pospiszylowa Anna, Nazwy pojedynczych zabudowań mieszkalnych we wsi Istebnej, „Onomastica” 29, 91-114.

Pospiszylowa Anna, Nazwy części wsi, przysiółków i tzw. placów oraz formacje pochodne we wsi Istebnej, „Onomastica” XXV, 1980, s. 73-88.

Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego, 1995, red. J. Wronicz, Wisła, Ustroń.

Wronicz Jadwiga, 1974, Teksty gwarowe z Koniakowa, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze 41, 245-253.

Wronicz Jadwiga, 1997, Funkcja gwary w tekstach pisanych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, „Polszczyzna” 1997, 157-166.

Basara Jan, 1975, Słownictwo polskich gwar Śląska na terenie Czechosłowacji, Prace Instytutu Języka Polskiego 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Bystroń Jan, 1887, O mowie polskiej w dorzeczu Stonawki i Łucyny w Księstwie Cieszyńskim”, Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, t. XII, Kraków, s. 1-110.

Hannan Kevin, Bordes of language and identity in Teschen Silesia, New York 1996 (rec. Labocha Janina, „Język Polski” 2000 nr 1-2, s. 109-110)

Kadłubiec Karol Daniel, Cieszyńsko-zaolziańska polszczyzna, Katowice 1994.

Kellner Adolf, 1946, 1949, Vychodolasska nareci, cz. I Brno 1946, cz. II Brno 1949.

Labocha Janina, „Po naszymu”, czyli gwarą zaolziańską, „Studia Dialektologiczne” IV pod red. Haliny Kurek, Anny Tyrpy i Jadwigi Wronicz, Kraków 2010, s. 81-86.

Labocha Janina, 1978, Przegląd badań językowych na Śląsku Cieszyńskim w Czechosłowacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellńskiego, Prace Językoznawcze z. 59, Warszawa, Kraków ,s. 9-20.

Londzin Józef, 1924, Polskość Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn.

Nitsch Kazimierz, 1909, Dialekty polskie Śląska, Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności, t. IV, Kraków.

Nitsch Kazimierz, 1960, Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. II zmienione przez autora, Warszawa.

Słowniki (wybór)

Cinciała Andrzej, Słownik dyalektyczny Księstwa Cieszyńskiego z dodatkiem przysłowiów i frazeologii (reprodukcja rękopisu z r. 1882), Wisła 1998.

Klocek Karol, 2675 wyrażeń gwarowych, używanych w potocznej mowie przez rdzenną ludność wsi Zebrzydowice k/Cieszyna, Zebrzydowice 2000.

Krop Jan, Twardzik Józef, Pilch Józef, Jadwiga Wronicz, Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego, pod red. Jadwigi Wronicz, wyd. I Wisła, Ustroń 1995, wyd. II (autorzy jak poprzednio i Władysław Majętny), Ustroń 2010.

Zbiory opowiadań (wybór):

Jasiczek Henryk, Humoreski beskidzkie, Katowice 1959.

Kadłubiec Karol Daniel, Gawędziarz cieszyński Józef Jeżowicz, Ostrava 1973 Kupiec Aniela, Po naszymu pieszo i na skrzidłach, wyd. II, Czeski Cieszyn 2009. tom zawiera opowiadania i wiersze)

Lipowski Jaroslav, Roz widzieli straśne łognie ku Ciantoryi, Wrocław 1992. Ondrusz Józef, Godki śląskie, Czeski Cieszyn 1956.

Ondrusz Józef, Proza ludowa górników karwińskich, Czeki Cieszyn 1974. Piegza Karol, Tam pod Kozubową, Ostrava 1975

Piegza Karol, Sękaci ludzie, Ostrawa I. wyd. 1960, II wyd. 1979.

Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego. Antologia, Wybór i opracowanie Anna Drożdż, Jan Kajfosz i Agnieszka Pieńczak, Cieszyn 2005 (wybór tekstów opublikowanych wcześniej w kalendarzach i czasopismach)

Żertka Franciszek, Opowieści góreckiego stulatka (spisał i opracował Jan Broda), Górki Wielkie 1996.

Raclavska J. Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX w. Scripta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostravensis, Ostrava, nr 111, s. 5-162.


Literatura historyczna

Cieszyn. Zarys dziejów miasta i powiatu, pod red. J. Chlebowczyka, Katowice 1973.

Chlebowczyk Józef, 1961, Główne problemy i etapy stosunków polsko-czeskich na Śląsku Cieszyńskim w XIX i na początku XX w., Katowice.

Chlebowczyk Józef, 1971, Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX, Katowice.

Chlebowczyk Józef, 1973, O niektórych problemach asymilacji narodowej i pogranicza językowo-narodowościowego (na obszarach byłej monarchii austro-węgierskiej), „Studia Historyczne” 15, Kraków, 3.

Makieła Zbigniew, Górny Śląsk, Warszawa 1999.

Popiołek Franciszek, 1950, Urbarze – najważniejsze źródło historyczne do badania stosunków społecznych na Śląsku Cieszyńskim, „Zwrot” 12, 3-5.

Szaraniec Lech, Górny Śląsk, Warszawa 1997.

Szturc Jan, 1998, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w., Bielsko-Biała.

Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości 1918-1920, 1999, red. K. Nowak, Cieszyn.

Wanatowicz Maria Wanda, Historia społeczno–polityczna Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego w latach 1918- 1945, Katowice 1994.

Zahradnik S., 1992, Polacy na Zaolziu 1920-1990. Krótki szkic historyczny, „Zaolzie” 1992, 3-16.


Literatura etnograficzna i socjologiczna

Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i regionalną, red. I. Bukowska-Floreńska, H. Rusek, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1, Katowice.

Kadłubiec Karol Daniel, Kultura ludowa, [w:] Śląsk Cieszyński. Zarys kultury materialnej i duchowej, praca zbiorowa, Cieszyn 2000.

Siwek Tadeusz, 1997, Specyfika tożsamości etnicznej na Zaolziu, [w:] „Śląsk Cieszyński” 1997, 11-15.

Sławkowa Ewa, 1997, O kształceniu kompetencji etnokulturowej na pograniczu (na przykładzie Śląska Cieszyńskiego), [w:] Śląsk 1997, 86-96.


Strony internetowe i przewodniki

http://ug.istebna.pl

Sosna Władysław, Cieszyn. Przewodnik krajoznawczy, Cieszyn 1993.


 
« poprzedni artykuł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS