Mapa serwisu | Literatura

Literatura

Halina Karaś   

Literatura dialektologiczna

Stanisław Bąk, Język polski na Śląsku. Terytorium Śląska i narzecza śląskiego, Annales Silesiae I, 1960, z. 3, s. 251-284.

Stanisław Bąk, Mowa polska na Śląsku, Wrocław 1974, s. 34.

Stanisław Bąk, Gwary ludowe na Dolnym Śląsku. Cz. I. Głosownia, Poznań 1956, s. 46.

Stanisław Bąk, Nowa mapa dialektów Śląska, „Slavia Occidentalis” XXX, 1973, s. 7-11.

Stanisław Bąk, O nowy podział dialektów śląskich, „Slavia Occidentalis”, 28/29, 1971, s. 4-14.

Stanisław Bąk, Zróżnicowanie narzecza śląskiego (próba podziału i charakterystyki dialektów śląskich), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Prace i Materiały Etnograficzne XXIII, 1963, s. 401-523 (5 map).

Karol Dejna, Sławomir Gala, Alojzy Zdaniukiewicz, Atlas gwar polskich: t.3 – Śląsk, Warszawa

Piotr Gołąb, Gwara Schodni i okolicy, Wrocław 1955, s. 125.

Urszula Krieger, Wyznaczniki składniowej segmentacji tekstu miejskiego języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia, Katowice 1983.

Urszula Kriger, O możliwości badania składni tekstów języka mówionego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 690, „Prace Językoznawcze” 10, Katowice 1985, s. 136-145.

Anna Kowalska, Zmiany w systemie gwary gliwickiej, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, s. III, t. III. Językoznawstwo, Warszawa 1968, s. 335-341.

Kazimierz Nitsch, Dialekty polskie Śląska, Kraków 1939.

Feliks Pluta, Dialekt głogówecki, t. 1-2, Wrocław 1963-1964.

Polszczyzna Śląska. Historia i współczesność, red. Bogusław Wyderka, Opole 1997, s. 83-90.

Stanisław Rospond, Polszczyzna śląska, Wrocław –Warszawa – Kraków 1970, s. 60.

Aldona Skudrzykowa, Jolanta Tambor, Krystyna Urban, Olga Wolińska, Gwara śląska – świadectwo kultury, narzędzie komunikacji, Katowice 2001.

Jolanta Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice 2006.

Stanisław Urbańczyk, Zapiski gwarowe z dwóch wsi Śląska Opolskiego, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VI, 1966, s. 243-253.

Bogusław Wyderka, O sytuacji językowej na Śląsku Opolskim, [w:] Śląsk Opolski. Nadzieje i zagrożenia demokratycznych przemian, red. Michał Lis, Opole 1994, s. 68-75.

Bogusław Wyderka, O współczesnej sytuacji na Śląsku Opolskim, [w:] Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w Europie, red. Stanisław Gajda, Opole 1993, s. 55-63.

Alfred Zaręba, Szkice z dialektologii śląskiej, Wrocław 1988.

Alfred Zaręba, Śląsk w świetle geografii językowej, Wrocław 1974.

Alfred Zaręba, Śląskie teksty gwarowe, Kraków 1961.

Literatura historyczna

Joachim Bahlcke (i inni), Śląsk i Ślązacy, tłum. M. Misiorny i Z. Rybicka, Warszawa 2001, s. 23.

K. Popiołek, Historia Śląska, Warszawa 1978.

Michał Lis, Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku, Opole 2001.

Marek Czapliński, Elżbieta Kaszuba, Gabriela Wąs, Rościsław Żerelik, Historia Śląska, Wrocław 2002.

Renata Pysiewicz-Jędrusik, Andrzej Pustelnik, Beata Konopska, Granice Śląska, Wrocław 1998.

Jerzy Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków 1998, s 38-39.

Józef Kokot, Problemy narodowościowe na Śląsku od X do XX wieku, Opole 1973.

Literatura etnograficzna

B. Bazielich, Strój ludowy na Śląsku, Chorzów 2001.

A. Dygacz, Śląskie pieśni ludowe. Wybór źródeł i opracowanie, Katowice 1995.

Folklor Górnego Śląska, red. D. Simonides, Katowice 1989.

M. Gerlich, Współczesne podziały górnośląskiej zbiorowości regionalnej jako problem etnograficzny, „Etnografia Polska” 1992, nr 1.

J. Marcinkowska, K. Sobczyńska, Folklor Górnego Śląska, Warszawa 1973.

J. Pośpiech, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole.

Dorota Simonides, Najpiękniejsze zwyczaje i obrzędy górnośląskie, Katowice 1995.

 

 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS