Mapa serwisu | Zapożyczenia niemieckie (Warmia, Mazury)

Zapożyczenia niemieckie w gwarach Warmii i Mazur

Justyna Garczyńska

   Problem zapożyczeń niemieckich w gwarach ostródzko-warmińsko-mazurskich ma już charakter historyczny. Ruchy ludnościowe mające miejsce po 1920 r. i pod koniec II wojny światowej zmieniły skład ludności Warmii i Mazur. W czasie działań wojennych z okolic Ełku i Olecka ewakuowano prawie całą ludność autochtoniczną. Bezpośrednio po II wojnie światowej na terenie Warmii i Mazur prawie brak było mężczyzn poniżej 50 roku życia, którzy jako żołnierze niemieccy zostali na terenie Niemiec. Późniejsze ruchy ludnościowe w ramach akcji łączenia rodzin doprowadziły na tych terenach do niemal całkowitego rozbicia zwartego językowo obszaru polskiej ludności autochtonicznej.
Język niemiecki oddziaływał na poszczególne działy leksyki nierównomiernie. Stare słownictwo, dotyczące na przykład tradycyjnej uprawy roli, starszych narzędzi, wierzeń ludowych było w przeważającej mierze polskie. Liczniejsze wpływy niemieckie pojawiły się w XIX – XX w. i związane były z nowszymi technikami rolnymi, kowalskimi czy budowlanymi.
Zapożyczenia niemieckie w gwarach ostródzko-warmińsko-mazurskich można pogrupować w dwie warstwy:
1) Zapożyczenia znane także innym gwarom polskim, polskiemu językowi potocznemu i literackiemu.
Pożyczki tej grupy są z reguły starsze, dawno przyswojone przez język polski. Zostały najczęściej przeniesione na tereny Warmii i Mazur w XIV – XVI w. przez osadników polskich z ziemi chełmińskiej i północnego Mazowsza. Przykłady zawiera tabela 1.
 
Tab. 1. Zapożyczenia wspólne gwarom ostródzko-warmińsko-mazurskim i innym dialektom polskim oraz językowi ogólnopolskiemu
 
bal ‘ciosany pień drzewa’, bałek ‘belka’, blacha,
 
 
budynek, dach,
 
 
chlew, folwark, futryny, furtka, ganek, izba, kuchnia,
 
 
szkło
 
2) Zapożyczenia znane tylko gwarom ostródzko-warmińsko-mazurskim, ewentualnie gwarom północnej Polski.
Zapożyczenia tego typu są na ogół młodsze. Na Warmii i Mazurach zaczęły się one szerzyć od XIV – XVI w., kiedy w wyniku kolonizacji tych ziem przez ludność polską i niemiecką doszło do spotkania dwóch języków. Większe nasilenie pożyczek z tej grupy przypada na XIX – XX w. Wyrazy niemieckie przejmowano na różne sposoby:
a) Poprzez włączanie ich do polskiego systemu fleksyjnego, m.in. niemieckie wyrazy zakończone na spółgłoskę otrzymywały rodzaj męski, zaś na samogłoskę -e rodzaj żeński, przy czym -e wymieniało się na -a. Przykłady zawiera tabela 2.
 
Tab. 2. Wyrazy niemieckie włączone do polskiego systemu fleksyjnego
Wyrazy, które otrzymały rodzaj męski
Wyraz
Znaczenie
Forma niemiecka
januar
‘styczeń’
niem. Januar
februar
‘luty’
niem. Februar
april
‘kwiecień’
niem. April
august
‘sierpień’
niem. August
treger
‘tragarz’
niem. Träger
farszt
‘kalenica’
niem. First
Wyrazy, które otrzymały rodzaj żeński
brifmarka
‘znaczek pocztowy’
niem. Briefmarke
nichta
‘siostrzenica, bratanica’
niem. Nichte
puta
‘indyczka’
niem. Pute
tanta
‘ciotka’
niem. Tante
tyna
‘drewniana balia’
dn. tîne
 
 b) Poprzez dodanie do nazwy niemieckiej polskiego sufiksu. Przykłady zawiera tabela 3.
 
Tab. 3. Wyrazy niemieckie zmodyfikowane poprzez dodanie polskiego przyrostka
Rzeczowniki z sufiksem -ka, -ek
Wyraz
Znaczenie
Forma niemiecka
brutka
‘panna młoda’
dn. brūt
muterka
‘matka’
niem. Mutter
faska
‘beczka’
niem. Faβ
faterek
‘ojciec’
niem. Vater
szurek
‘chłopiec’
niem. Schurke
sztrychołek
‘zapałka’
niem. Streichholz
Czasowniki z sufiksem -ować
dekować
‘pokrywać’
niem. decken
felować
‘wypełniać’
niem. füllen
draszować
‘młócić’
niem. dreschen
zaketować
‘zamknąć na klucz’
niem. verketten
obzorgować
‘zatroszczyć się’
niem. besorgen
Przymiotniki z sufiksem -owny, -owy, -owaty
fuchtowny
‘wilgotny, mokry’
śdn. vucht, fucht
kisowy
‘żwirowy’
niem. Kies-
zumpowaty
‘bagnisty’
niem. Sumpf-
 
c) Poprzez tworzenie replik (kalek), czyli zastępowanie wyrazów niemieckich polskimi tłumaczeniami. Przykłady zawiera tabela 4.
 
Tab.4. Repliki
Repliki semantyczne
Wyraz
Znaczenie
Forma niemiecka
skowronek
‘modrzew’
wynik pomieszania niem. Lerche i Lärche
piotr, krzyż, krzyżak
‘środkowa rama okienna w kształcie krzyża’
refleksy niem. Kreuzpeter i Fensterkreuz
podeszwa
’pięta pługa’
niem. Sohle
plecy
’część kosy’
niem. Senserücken
Repliki dosłowne
podciąg
’belka podtrzymująca belki pułapu’
niem. Unterzug
odbudowie
’kolonia – domy za wsią’
niem. Abbau
wybudowanie
’kolonia – domy za wsią’
niem. Ausbau
podpacha
’pacha’
niem. Unterarm
zakluczować
’zamknąć na klucz’
niem. zuschliessen
dobry pan
’drużba’
niem. Gutmann
Repliki sufiksalne
kokoszyniec
’kurnik’
niem. Hühnerstall
krównia
’chlew dla krów’
niem. Kuhstall
świniniec
’chlew dla świń’
niem. Schweinestall
woziarka, wozownia
’szopa na narzędzia rolnicze’
niem. Wagenschauer
letnica
’polna droga’
niem. Sommerweg
 
 
 d) Poprzez tworzenie hybryd, stanowiących częściowe tłumaczenia nazw niemieckich. Niemieckie wyrazy złożone oddawane są przez polskie złożenia lub połączenia wyrazowe, w których jeden człon zachowuje formę niemiecką (może być spolonizowana przez polski sufiks), a drugi jest polskim przekładem. Przykłady zawiera tabela 5.
 
Tab. 5. Hybrydy
Wyraz
Znaczenie
Forma niemiecka
szwigermatka
‘teściowa’
niem. Schwiegermutter
szwigerojciec
‘teść’
niem. Schwiegervater
zwigerrodzice
‘teściowie’
niem. Schwiegereltern
polargwiazda
‘gwiazda polarna’
niem. Polarstern
kisowa droga
‘żwirowa droga’
niem. Kiesweg
 
Na gwary Warmii i Mazur oddziaływały głównie dawne dialekty wschodnio-środkowo-niemieckie, tzw. wyspa górnopruska na północ od Olsztyna i Ostródy oraz w mniejszym stopniu dialekty dolnoniemieckie sąsiadujące z Mazurami wschodnimi i oddziałujące przede wszystkim na te gwary tego obszaru. Poza tym na wschód od Elbląga, w pasie nadmorskim osiedlali się Niemcy z okolic Lubeki. Tabela 6. przedstawia przykłady zapożyczeń dolnoniemieckich w gwarach Mazur wschodnich.
 
Tab. 6. Zapożyczenia dolnoniemieckie w gwarach Mazur wschodnich
 
Wyraz
Znaczenie
Forma niemiecka
derziericht, tirziericht, tergericht
‘futryny drzwiowe’
Türgericht
borszówki
‘snopki słomy układane w najniższej warstwie dachu’
bōřtšōwə
szur
‘szopa na narzędzia rolnicze lub drzewo’
schûr
tyna
‘beczka’
tîne
dek
‘dach’
dak
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS