Mapa serwisu | Literatura

Literatura

Halina Karaś   

 

Literatura dialektologiczna:

Dejna Karol, Atlas gwar polskich: t.1 – Małopolska, Komitet Językoznawstwa PAN, Warszawa 1998.

Dejna Karol, Atlas polskich innowacji dialektalnych, Warszawa 1981.

Dejna Karol, Dialekty polskie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973 (70 map).

Dubisz Stanisław, Karaś Halina, Kolis Nijola, Dialekty i gwary polskie, Warszawa 1995.

Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, Wrocław.. 1994.

Karaś Mieczysław, O małopolskiej wymowie samogłoski y, „Slavia Occidentalis” XXVII, 1968, s. 89-95.

Klich Edward, Narzecze wsi Borki Nizieńskie, Kraków 1919.

Kucharzyk Renata, O podziałach dialektu małopolskiego, [w:] Studia dialektologiczne III, red. Joanna Okoniowa, Kraków 2006, s. 33-46.

Kucharzyk Renata, System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski w ujęciu socjolingwistycznym, Kraków 2003.

Kurek Halina, Jak się mówi na wsi, czyli kilka uwag o zanikaniu gwar (system fonetyczny), „Język Polski” LXVIII, Kraków 1988, s. 50-54.

Kurek Halina, Językowy obraz Podkarpacia (na przykładzie mikrotoponimii Dukielszczyzny, [w:] Rozmaitości językowe ofiarowane prof. Dr. Hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu, pod red. Mirosława Skarżyńskiego i Moniki Szpiczakowskiej, Kraków 2002, s. 139-164.

Kurek Halina, Metodologia socjolingwistycznego badania fonetyki języka mówionego środowisk wiejskich (na przykładzie kilku wsi Beskidu Niskiego), Kraków 1990.

Kurek Halina, Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego, Kraków 1995.

Kurek Halina, Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu, Kraków 2003.

Małecki Mieczysław, Nitsch Kazimierz, Atlas językowy polskiego Podkarpacia, cz. 1-2, Kraków 1934. (cz. 1, 500 map; cz. 2, Wstęp, objaśnienia, wykazy wyrazów).

Mały atlas gwar polskich, t. 1-2, pod red. Kazimierza Nitscha, t. 3-13, pod red. Mieczysława Karasia, Wrocław 1957-1970.

Nitsch Kazimierz, Dialekty języka polskiego, Wrocław – Kraków 1967.

Pawłowski Eugeniusz, Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowych tendencji językowych, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VI, 1966, s. 191-202.

Pawłowski Eugeniusz, Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowych tendencji językowych, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VI, 1966, s. 191-202.

Pawłowski Eugeniusz, Tendencje rozwojowe systemu fonologicznego w gwarach południowej Małopolski, [w:] Słownictwo gwarowe a kultura, pod red. Mieczysława Karasia, Wrocław 1975, s. 29-47.

Pawłowski Eugeniusz, Wpływy gwarowe w dialekcie kulturalnym południowej Małopolski [w:] Symbolae Polonicae in honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław 1972, s. 99-109.

Rieger Janusz, Słownictwo karpackie gwar Beskidu Niskiego i Pogórza a problem kontaktów językowych polsko-ukraińskich, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze 7, 1981, s. 97-105.

Urbańczyk Stanisław, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa 1953; wyd. 2 zmienione i rozszerzone w 1962; 1968, 1974, 1976 i n..

 

Literatura historyczna

Barut Józef, Motyka Stanisław, Ślawski Tadeusz, Nad rzeką Ropą, t. I, Z dziejów Biecza, Gorlic i okolicy, Kraków 1962.

Juruś Cecylia, Racławice. Legendy i fikcje, Racławice 2006.

Karp Aleksander, Biecz. Perła Podkarpacia, Rzeszów 1998.

Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków 1965.

Nad rzeką Ropą, t. III, Szkice historyczne, red. Zofia Żarnecka, Kraków 1968.

Pachowicz Władysław, Rożnowice. Szkice z dziejów parafii, Rzepiennik Suchy 2002.

Ślawski Tadeusz, Biecz i okolice, Warszawa 1959.

Wszołek Jan, Binarowa. Wieś królewska 1348-1948, Kraków 1998.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiegoinnych krajów słowiańskich, t. I XV, red. Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, według planu Filipa Sulimierskiego, Warszawa 1888-1902.

 

Przewodniki i albumy

Beskidy i Gorce. Przewodnik Pascala, Bielsko-Biała 2005.

Bara Andrzej, Jaśkowiec Janusz, Piękna ziemia gorlicka, Gorlice 2008.

 

Strony internetowe:

http//:www.biecz.pl

http//:www.gorlice.pl

http//:www.jaslo.pl

 

Literatura etnograficzna:

Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków 1965.

Ziemia biecka. Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim, Praca zbiorowa pod red. Seweryna Udzieli napisana w latach 1889-1895, wydana z rękopisu, Nowy Sącz 1994.

 
« poprzedni artykuł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS