Mapa serwisu | Literatura


Literatura

Halina Karaś

Literatura dialektologiczna

 1. Basara Anna, Charakterystyka fonetyczna gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, „Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur”, t. 1, Wrocław 1987, s. 24-31.
 2. Dubisz Stanisław, Elementy rodzime i obcojęzyczne w słownictwie gwar ostródzko-warmińsko-mazurskich, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, s. V, Warszawa 1978, s. 233-245.
 3. Dubisz Stanisław, Nazwy roślin w gwarach ostródzko-warmińsko-mazurskich, Wrocław 1977.
 4. Dubisz Stanisław, Relikty bałtyckiego substratu językowego w nazewnictwie roślinnym gwar ostródzko-warmińsko-mazurskich, [w:] Bałto-słowiańskie związki językowe, pod red. Michała Kondratiuka, Wrocław 1990, s. 87-94.
 5. Górnowicz Hubert, Uwagi o niektórych hiperpoprawnościach w gwarach północnopolskich, „Język Polski” 1960, s. 29-39.
 6. Górnowicz Hubert, Zmiękczenie spółgłosek tylnojęzykowych w gwarach północnopolskich, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1971, XVII, s. 31-55.
 7. Judycka Irmina, Badania słownictwa gwar Pomorza Mazowieckiego. Sprzęt zboża i siana, młocka, czyszczenie ziarna, Warszawa 1963.
 8. Kowalska Anna, Powiązania językowe obszaru Mazowsza z obszarem ostródzko-warmińsko-mazurskim, [w:] Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, pod red. Henryki Sędziak, Olsztyn 1997, s. 119-128.
 9. Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. 1-2, pod red. Zofii Stamirowskiej, Wrocław 1987-1991.


Literatura historyczna

 1. Jan Dąbrowski (red.), Zaczęło się w roku 1945... : to już 60 lat polskiej Ostródy, Ostróda 2005.
 2. Tadeusz Peter, Ostróda i okolice. Trasy i szlaki rowerowe piesze wodne, Olsztyn 2000.
 3. Witold Piechocki, Ostródzko-elbląski szlak wodny, Warszawa 1982.
   
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS