Mapa serwisu | Sieradzkie
Sieradzkie

Geografia regionu

Historia regionu
Dzieje wsi
- Chojne
- Woźniki
- Felicjanów
- Choszczewo
- Folwarki
- Lututów

 

Region dziś
Wieś dziś
- Chojne
- Woźniki
- Felicjanów
- Choszczewo
- Folwarki
- Lututów

 

Gwara regionu
Teksty gwarowe
Chojne
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
- Tekst 5
- Tekst 6
Woźniki
- Tekst 7
- Tekst 8
- Tekst 9
- Tekst 10
- Tekst 11
- Tekst 12
Zapusta
- Tekst 13
Felicjanów
- Tekst 14
- Tekst 15
- Tekst 16
C
hoszczewo
-
Tekst 17
- Tekst 18
- Tekst 19

Folwarki
- Tekst 20
- Tekst 21
Tekst 22
Lututów
Tekst 23
- Tekst 24
Tekst 25

Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

Za Sieradzkie uznaje się tu nieco arbitralnie obszar administracyjny województwa sieradzkiego istniejącego w latach 1339-1793. Dawne województwo sieradzkie wyraźnie różni środowisko geograficzne, mianowicie znaczne obszary dawnych powiatów sieradzkiego i szadkowskiego jako należące do Niżu Środkowoeuropejskiego leżą na nizinach, zaś radomszczańskiego i piotrkowskiego, przynależąc do strefy Wyżyn Polskich – na obszarze wyżynnym, pagórkowatym, a na ziemi wieluńskiej obok wyżyn występują też obniżenia.

Ze względu na brak wyrazistych cech, które wyodrębniałyby Sieradzkie spośród regionów sąsiednich, trudno wyznaczyć ścisłe granice regionu – zarówno geograficznego, jak i dialektalnego. Są to ziemie przejściowe między dużymi regionami Polski, mianowicie Wielkopolską, Małopolską, Mazowszem, a także – poprzez ziemię wieluńską – Śląskiem.

W podziałach dialektologicznych utrwaliło się ujmowanie Sieradzkiego jako najdalej na północny zachód wysuniętego regionu gwarowego przynależnego do Małopolski, choć zawsze podkreśla się jego pograniczność. Ostatnio mówi się tu o pograniczu małopolsko-wielkopolsko-mazowieckim, wskazując na fakt trudności w zakwalifikowaniu gwar Sieradzkiego do określonego dialektu i na ich przejsciowy charakter.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS