Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Derywacja

Derywacja (łac. derivatio ‘odłączanie, skierowanie w bok’). Proces tworzenia wyrazów prostych za pomocą formantów słowotwórczych (w odróżnieniu od kompozycji rozumianej jako proces tworzenia wyrazów złożonych). W zależności od typu formantów wyróżnia się: 1) derywację afiksalną, a w jej obrębie: sufiksalną – formantem jest przyrostek, np. ‑aszek (panasek, smrecasek); prefiksalną – formantem jest przedrostek, np. po‑ (poniektórzy), o‑ (okląć ‘skląć’); postfiksalną – formantem jest morfem się (obejść się); 2) derywację paradygmatyczną, gdy różnica między wyrazem pochodnym (derywatem) a podstawą polega wyłącznie na odrębności odmiany, np. baranibaran, wybierwybierać; 3) derywację alternacyjną, gdy elementem różniącym są jedynie oboczności tematyczne ilościowe (tzw. derywacja wsteczna), np. szczupszczupak, lub jakościowe, np. mięsomięcho. Mogą też występować kombinacje różnych typów derywacji, np. afiksalno-paradygmatyczna (o-męż-yć się, o-wapn-ić). Termin derywacja stosuje się również na oznaczenie działu słowotwórstwa opisującego budowę wyrazów pochodnych. O różnicach w zakresie derywacji między językiem ogólnopolskim a gwarami zob. Słowotwórstwo czasowników, Słowotwórstwo przymiotników, Słowotwórstwo rzeczowników.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS