Opis dialektów polskich

Mapa dialektów

Schematyczny podział dialektów polskich. Opr. A. Krawczyk-Wieczorek na podstawie map: S. Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, wyd. 3, Warszawa 1968, mapa nr 3 (Schematyczny podział dialektów polskich); Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991, s. 413 (Mapa 1. Dialekty polskie (podział schematyczny)) z uzupełnieniami innych autorów.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS