Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski
Afrykatyzacja
Akcent
Alternacje morfonologiczne
Archaizm
Aspekt
Asymilacje
Atlas
Bezokolicznik
Bilingwizm
Bylaczenie
Czas teraźniejszy
Czasowniki wielokrotne
Deklinacja
Depluralizacja
Dialekt kaszubski
Dialektologia historyczna kaszubszczyzny
Dialekty
Diglosja
Drobocy kasz
Dualis
Dwujęzyczność
Dyftongi
Dyspalatalizacja
Dysymilacja
Dźwięczność
Etymologia
Etymologia ludowa
Ewolucja kaszubszczyzny
Fejnkasz
Fleksja
Fleksyjne formy analityczne
Fonologia kaszubska
Frazeologia kaszubska
Germanizm
Gochy
Gramatyka pomorska f
Grubi kaszubi
Gwara borzyszkowska
Gwara brodnicka
Gwara brusko
Gwara goreczynska
Gwara gorska
Gwara goska
Gwara grabowska na pn
Gwara jastarnicka
Gwara luzińska
Gwara sworzeńska
Gwara szemudzka
Gwara w literaturze
Gwara wielewska
Gwara wierzchucina
Gwara zaborska
Gwara żarnowiecka
Gwary borowiackie in
Gwary bylackie
Gwary kaszubskie
Gwary słowińskie
Hiperyzmy językowe
Hydronimia kaszub
Idiom
Iloczas
Imiona
Internacjonalizmy
Intonacja
Jery w kaszubszczyźnie
Jezyk folkloru
Jezyk kaszubski
Jezyk pomorski
Jozki
Kabatkowie
Kalka jezykowa
Kaszubienie
Kaszubska mowa
Kaszubszczyzna literacka
Kaszuby
Koniugacja
Konsonantyzm
Kontaminacja
Kontrakcja
Końcówki fleksyjne
Kosznajdrzy
Krubany
Labializacja
Liczba
Makaronizowanie
Metateza
Nazwy etniczne z kaszub
Neologizm
Neosemantyzm
Nieosobowe formy czasownika
Norma językowa
Nosowość
Odmiana przymiotnikowa
Odnosowienie
Okolicznik
Onomatopeiczne wyrazy
Orzeczenie
Osoba
Palatalizacja tylnojęzykowych
Pluralia tantum
Pluralis maiestati
Podmiot w kaszubszczyźnie
Polonizm
Polonizowanie
Prozodia kaszubska
Przydawka
Przydech
Przyimek
Przymiotniki krotsze
Przypadek
Regionalizmy pomorskie
Rodzaj
Rozkaźnik
Ruchome e
Rybaki
Samogłoski nagłosowe
Samogłoski nosowe
Samogłoski wstawne
Samogłoskowe redukcje i kontrakcje
Schemat opisu gwary
Schemat opisu wsi
Singularia tantum
Składnia kaszubska
Słowotwórstwo kaszubskie
Spieszczenia
Spójniki
Spółgłoski
Spółgłoski protetyczne
Spółgłoski środkowojęzykowe
Status językowy kaszubszczyzny
Stopniowanie przymiotników
Strona
Stylizacja kaszubska
Synonimia
System fonolog
Szyk wyraz
Tryb rozkazujący
Tucholskie gwary
Upodobnienia
Wokalizm
Wskaźniki zespolenia
Wulgaryzmy
Wykrzykniki
Zabory
Zaimki
Zapozyczenia niem
Zgoda
Zróżnicowanie kaszubszczyzny
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS