Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Idiolekt

Idiolekt (ang. idolect z grec. idio‑: w złożeniach ‘własny, osobisty’ + grec. leksis ‘mowa) – termin przyjęty z językoznawstwa amerykańskiego oznaczający mowę jednostki w danym okresie jej rozwoju, czyli inaczej język osobniczy, indywidualny, traktowany jako całość przyzwyczajeń mownych danego człowieka. Każdy idiolekt cechuje pewien zespół indywidualnych właściwości związanych z pochodzeniem danej jednostki, środowiskiem, wiekiem, zawodem, upodobaniami stylistycznymi itp. Różnice między poszczególnymi idiolektami zależne od wszystkich uwarunkowań dotyczą przede wszystkim cech fonetycznych i leksykalnych, w mniejszym stopniu składniowych i semantycznych. Pojęcie idiolektu odgrywało zawsze wielką rolę w badaniach dialektologicznych. Ponieważ każda gwara (dialekt) realizuje się w poszczególnych idiolektach, zatem najczęściej jako punkt wyjścia do jej opisu służy mowa (sposób wypowiadania się) jednego z jej przedstawicieli. Dopiero porównanie zespołu idiolektów pozwala odróżnić cechy systemowe od jednostkowych.


Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS