Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Interdialekt

Interdialekt (łac. inter ‘między’ + dialekt) to formalno-funkcjonalna odmiana języka o charakterze regionalnym bądź środowiskowym używana w funkcji komunikatywnej lub artystycznej. W dialektologii terminu tego używa się głównie w opisie → integracji językowej na wsi. Jest on rozumiany dwojako: jako ponadgwarowa (międzydialektalna, właściwa większemu terytorium niż gwara) lub ogólnodialektalna (właściwa wszystkim dialektom języka etnicznego) odmiana języka. Zjawisko o mniejszym zasięgu gwarowym określane są terminem intergwara. Zob. Elementy interdialektalne. Por. Cecha dialektalna, Nowe dialekty mieszane na ziemiach zachodnich i północnych.

 

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS