Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Interferencja językowa

Interferencja językowa (ang. interference z łac. inter ‘między’ + ferens ‘niosący, przynoszący’) to wzajemne oddziaływanie na siebie dwu lub więcej systemów (odrębnych języków lub też dwóch dialektów należących do tego samego języka) przejawiające się przez kontakt językowy i dwujęzyczność. Terminem tym określa się także ślady wzajemnego oddziaływania dwóch języków na różnych poziomach językowych (podsystemach). Zjawisko interferencji językowej jest częste w środowiskach wielojęzycznych, w gwarach mieszanych i przejściowych. Przykładem interferencji językowej w zakresie fonetyki jest zachowanie dźwięcznego h i przedniojęzykowego ł w gwarach pogranicza wschodniego pod wpływem języka ukraińskiego i białoruskiego. Por. Kresowe odmiany polszczyzny, Nowe dialekty mieszane na ziemiach zachodnich i północnych, Nowsze dialekty mieszane, Gwary polskie za granicą.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS