Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Nowe dialekty mieszane na ziemiach zachodnich i północnych

Nowe dialekty mieszane na ziemiach zachodnich i północnych powstały po 1945 r. w wyniku zasiedlenia terenów, które należały przed wojną do Rzeszy Niemieckiej (w odleglejszej przeszłości polskich z mniejszą lub większą liczbą ludności polskiej), przez: 1) osadników z Polski centralnej i południowej, 2) repatriantów z dawnych Kresów Wschodnich, które na mocy układu jałtańskiego zostały zaanektowane przez Związek Radziecki, czyli obszarów należących w okresie przedwojennym do Rzeczypospolitej położonych na wschód od Bugu, 3) ludność łemkowską i ukraińską przesiedloną z pogranicza południowo-wschodniego w wyniku akcji „Wisła”. Dialekty przesiedleńców w części nawarstwiały się na gwary polskiej ludności autochtonicznej tych ziem, w części zaś mieszały się ze sobą, w związku z czym w poszczególnych miejscowościach używano kilku dialektów. Doprowadziło to do powstania dialektów mieszanych, które w następnym etapie integracji językowej stawały się podstawą pandialektu (interdialektu) i wreszcie potocznej regionalnej odmiany polszczyzny. Por. Regionalne odmiany polszczyzny.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS