Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Przejście wygłosowego -ej > -i/-y

Przejście wygłosowego -ej > -i/-y. Wymiana -ej > -i lub -y, czyli wymowa typu mili, wiyncy, charakteryzuje wiele gwar. Samogłoska e w grupie -ej ścieśnia się do -i (po spółgłoskach miękkich) lub do -y (po spółgłoskach stwardniałych, także tych, które w gwarach mazurzących uległy mazurzeniu), a jota w wygłosie zanika. Cecha ta występuje w stopniu wyższym przysłówków, por. dawni, lepi, głorzy, jinacy, pryndzy, śmieli = lepiej, gorzej, inaczej, prędzej, śmielej, oraz w końcówce -ej zaimków przymiotnych i przymiotników, por. w naszy wsi, u swoi siostry = w naszej wsi, u swojej siostry.


Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS