Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Spieszczenia

Spieszczenia to słowotwórcze formacje zdrobniałe (zob. Zdrobnienia), dodatnio nacechowane emocjonalnie. Spieszczenia we wszystkich typach gwar są bardzo często używane, szczególnie w kontaktach z dziećmi. Najczęściej spieszcza się rzeczowniki i przymiotniki, ale spieszczane są też zaimki i przysłówki. Formanty służące do spieszczenia to przede wszystkim: ‑eczek, ‑aszek, ‑ulek, ‑unia, ‑uśki, ‑utki, ‑usieńki, ‑uteńki, np. noseczek, ciuteczek, świateczek, stryjaszek, gazdaszek, ogieniaszek, bochenulek, jęzulek, tatulek, babunia, krowunia, drobnusieńki, maluśki, wszyściusieńki, zaraniutko, zaraniuteńko, dopirusko, nikogutko. W gwarach częste są spieszczenia kilkustopniowe, tworzone za pomocą kilku przyrostków naraz, np. wianuszeczek, drobniusienieczki, lasaneczek; spieszczane bywają również czasowniki, np. płakulać, bawulkać się, śpikulać. Por. Ekspresywne nacechowanie wypowiedzi, Słownictwo ekspresywne.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS