Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Spółgłoski wstawne

Spółgłoski wstawne (inaczej: epentetyczne) t, d, rzadziej g pojawiają się w dialektach między bliskimi artykulacyjnie spółgłoskami w połączeniach r, rż po n, s, z, np. Hendryk, Kondrad, zdrąb = zrąb, szczególnie w kontynuantach dawnych grup spółgłoskowych *sr’, *zr’: strżoda, zdrżébią lub zgrżebią, zdrżenica = środa, źrebię, źrenica, zapobiegając w ten sposób uproszczeniom tych grup. Spółgłoski wstawne cechują przede wszystkim gwary południowowielkopolskie i śląskie. Spółgłoski wstawne występowały już w okresie prasłowiańskim, por. psł. *mądrь ← pie. *monros, psł. *ostrь ← pie. *akros, a także w staropolszczyźnie, np. zdręky = z ręki. Wstawne d utrwaliło się m.in. w ogp. zdradazrada, i wyrazach pokrewnych zdradzać, zdrajca.


Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS