Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Wskaźniki zespolenia

Wskaźniki zespolenia w zdaniach złożonych sygnalizują typ związków składniowych między tymi zdaniami. Mogą być one wymawianiowe, tj. realizowane poprzez intonację, lub wyrazowe, realizowane przez spójniki hipotaktyczne i parataktyczne (zob. Hipotaksa, Parataksa) oraz przez tzw. zaimki zespolenia. Zaimki pytające (kto, który, jaki, czyj itp.) w zdaniach podrzędnych pełnią rolę wskaźników zespolenia i są nazywane zaimkami względnymi. W zdaniach nadrzędnych mogą im odpowiadać zaimki wskazujące (wyrażone lub domyślne ten... który; tamgdzie) nazywane odpowiednikami zespolenia lub zaimek to (nie tylko w M., lecz także w przypadkach zależnych. np. To, że ty jesteś tu, jest nierozważne), nazywany zapowiednikiem zespolenia.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS