Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Zdrobnienia

Zdrobnienia są charakterystyczne dla wszystkich gwar, stanowią część ich słownictwa ekspresywnego. Są tworzone najczęściej za pomocą tych samych formantów słowotwórczych, co w języku ogólnym, ale formanty te mogą mieć inny rozkład, por. ogp. deszczyk, chlebek i gw. deszczek, chlebik. Niejednokrotnie używa się również formantów złożonych, np. golusienieczki, lasaneczek. Zdrabniane są nie tylko rzeczowniki (boczeczek, wnuczuszek, miotełeczka), przymiotniki (czerwieniutki, twardaśki), lecz także zaimki (każdziutki, nikogutko) i przysłówki (ciepluteńko, zaraziutko), a nawet czasowniki (lulusiać, papuśkać ‘jeść’, rozbawińciać się). Część leksyki gwarowej o charakterze zdrobnień ma charakter czysto strukturalny, np. rączka u kosy, słoneczko zatraciły charakter zdrabniający. Ze względu na ekspresywny charakter wypowiedzi gwarowych zdrobnienia są w nich częste. Szczególnie duże nasilenie zdrobnień cechuje język folkloru. Por. Ekspresywne nacechowanie wypowiedzi, Słownictwo ekspresywne.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS