Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Zgrubienia

Zgrubienia (inaczej: augumentatywa) to formacje słowotwórcze, które służą do wyrażenia negatywnego stosunku do rozmówcy bądź otoczenia. Zgrubienia w gwarach – podobnie jak zdrobnienia – są częste ze względu na ekspresywny charakter wypowiedzi. Nieraz mają one charakter przezwiskowy. W większości powstają za pomocą tych samych środków słowotwórczych co w języku ogólnym, por. świńsko, chłopidło, handlara; tylko niektóre są typowo gwarowe, por. grubajda, barabajda, oślaga, krowicha, łachtyga ‘nierządnica’, gorzalica, biczycho, tłuścialachny, grubalachny. Przezwiskowy charakter mają złożenia chłapciouch, mocykura, płuczymorda, chwaliportek. Por. Ekspresywne nacechowanie wypowiedzi, Słownictwo ekspresywne.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS