Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Zwężenie artykulacji samogłosek przed spółgłoskami półotwartymi

Na zmianę artykulacji samogłosek może wpływać sąsiedztwo spółgłosek sonornych. Samogłoski ulegają wówczas albo rozszerzeniu artykulacyjnemu (samogłoski wysokie i / y, u oraz samogłoski średnie), albo zwężeniu artykulacji, czyli podwyższeniu (ścieśnieniu). Dotyczy to tylko samogłosek średnich e, o, ę, ą oraz samogłoski niskiej a. Np. samogłoska o przed spółgłoskami nosowymi może ulegać nieznacznemu zwężeniu i cofnięciu do ouN, por. kounia, frouńcie, toune, strouny, brounach, połozouna, konioum, a nawet stać się głoską maksymalnie zwężoną i cofniętą do óN (w wymowie uN), por. óny, łogón, kómpania, bizón, kónia. Sporadycznie mogą pojawiać się ścieśnienia także przed spółgłoską r w wyrazach pochodzenia obcego, por. doktór, dyrektór // doktour, dyrektour. Zob. Samogłoski przed spółgłoskami nosowymi, Samogłoski przed spółgłoskami półotwartymi ustnymi, Zmiany barwy samogłosek przed spółgłoskami półotwartymi.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS