Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Czasowniki wielokrotne

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
CZASOWNIKI WIELOKROTNE W KASZUBSZCZYŹNIE (frequentativa, kasz. zwieloné czasniczi) to twory bezprzyrostkowe typu kòsztac, kùp(i)ac, retac i przyr. z ‑owacòwac (rzadszy archaizm na pn., śr. i pd.-zach.) lub ‑iwac║ ‑ëwac, np. pòdskakòwac║ pòdskakiwac, ùgadowac sã║ ùgadëwac sã, wëpëtowac║ wëpëtëwac; wśród drugich uwagę zwracają tzw. podwojone typu przejinaczëwac, rozkòscérzëwac, scëgiwac, ùżëczëwac, wëchwôlëwac (wobec przejinaczac itd.), nowsze i powszechne na pd. i częściowo na śr. Kaszubach. Często tworzy się te czasowniki przez dodanie przedrostka, np. pòwërwac, pòzabijac.
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS