Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Deklinacja

autor Edward Breza, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
DEKLINACJA W KASZUBSZCZYŹNIE (łac. declinatio, tj. skłanianie, tu dostosowanie końcówek do tematów; kasz. kùncowanié, przëpôdkòwanié) to – jak we wszystkich językach fleksyjnych, wyrażających stosunki przestrzenno-czasowe między przedmiotami i osobami za pomocą tematów i końcówek – odmiana wyrazów przez przypadki. W deklinacji kasz. wyróżnia się 7 przypadków z ograniczonym użyciem wołacza (krzikôcz, wòłiwôcz), np. częściej powie się Zosza! niż Zoszo! Dobrze trzyma się on jeszcze w zdrobnieniach, np. Jankù, Léónkù, pòmòżëta! Knôpkù!, też w wyrazach pospolitych w bezpośrednim zwrocie do osoby: sąsadze!, knôpie! – i w wyrazach obelżywych: të smarkù smarkati!, blérwò! ‘źle o owcy’, klã! ‘źle o krowie’ itp. Występują też 2 liczby, przy czym daw. końcówki l. podwójnej (dualis) narz. ‑ama lub ‑óma już w funkcji l.m. mogą się pojawiać we wszystkich rzeczownikach, np. nogama, zãbama, pòlama, prosãtama, też w celowniku i narzędniku zaimków nama ‘nam, nami’, wama ‘wam, wami’. Miejscownik l.m. deklinacji rzeczownikowej i zaimkowo-przymiot. ma ‑(a)mi obok ‑(a)ma, np. taczima dobrima chłopamichłopama. W kasz. pn. i śr. mian. l.p. r.m. i r.n. ma końcówkę ã (≤ ‑em): bratã. W deklinacji rzeczownika zwracają uwagę: a) r.ż. rzeczowników céń obok céniô, diszel; b) l.p. r.ż. rzeczownika płëca ‘płuco’ (też r.ż. ëc); c) nowsza deklinacja przymiotnikowa (odmiana przymiotnikowa) rzeczowników na ‑é*ьje typu kôzanié, żëcé, a więc żëcé, żëcé, (ò) żëcym, powstała przez analogię do przymiot. r.n. typu dobré, dobré, dobré (wraz z synkretyzmem przypadków) obok daw. rzeczownikowych typu wiesela, wieseli; d) daleko posunięte zjawisko końcówek równoległych, np. w l.m. mian. chłopi║ chłopë║ chłopòwie, dop. òwc║ òwcy║ òwców; e) pnkasz. krótkie formy rzeczowników kam, krzem, płom, rzem, też jiczëm║ jiczmë (na pd.: kamiéń, krzemiéń, płomiéń, rzémiéń, jãczmiéń); w kasz. lit. zwykle archaiczne kam(ë), krzemë, płomë, rzemë, jãczmë. W przymiotnikach uwagę zwracają: a) żywe dotąd formy krótsze typu rôd, nôłożen ‘przyzwyczajony’, wôrt, żiw, pełen, próżen, z niem. przejęte fòrsz, karsz, fejn i inne ({przymiotniki krótsze}); b) żywotność daw. odmiany prostej przymiot. dzierżawczych z sufiksami ‑ów, ‑owa, ‑owe║ ‑owò, np. tatów, tatowa, tatowe║ tatowò, Janków, Jankòwa, Jankòwe║ Jankòwò, lub ‑in║ ‑ën, ‑ina║ ‑ëna, ‑ino║ ‑ëno, np. mamin, sostrzën; c) w stopniu najwyższym regularny przedrostek nô-: nôlepszi, nôzdrowszi; d) zachowanie ã w bierniku l.p. r.ż. zaimków typu jã, niã, naszã, swòjã (obok , nią, naszą, swòją, jak pol.); e) resztki kategorii dualu, zwł. w zaimkach, np. ma, naju, nama; wa, waju, wama; nadto daw. formy dualne zaimka ma, wa odnoszą się do wielu osób, gdy pluralne më, wë obsługują tzw. pluralis maiestaticus. W liczebnikach charakterystyczne jest użycie liczebników zbiorowych tylko w mian., np. dwòje dwiérzi, troje dzecy, ale już (z) dwóma dzecama. Zaimkowe formy z pochodzenia dualne (dualis) mają znaczenie l.m., a pierwotne pluralne używane są w funkcji { L pluralis maiestatis}, np. wa jidzeta ‘idziecie’ obok Wë jidzece ‘Pani, Pan idzie’, waju nie bëło doma ‘nie byliście w domu’ wobec Was nie bëło doma ‘Pani, Pana nie było w domu’.
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS