Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Dyspalatalizacja

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
DYSPALATALIZACJA W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. ùcwiardzenié) to utrata miękkości spółgłosek, dotycząca konstytutywnego dla kaszubszczyzny kaszubienia, tj. stwardnienia środkowojęz. ś ź ć dźs z c dz, np. sedzec; tylko na południu w zdrobnieniach i spieszczeniach zachowują miękkość: babùsia, Brunisia, bazia ‘owieczka’, miś, truś ‘królik’. Na południu i w centrum pojawia się też nowe ć з’ z miękkich kg’ (afrykatyzacja). Zmiana *ť *ďć з’ na pn. i pd.-zach. wykazuje ograniczenie, np. bratin, matinka, nôdeja, nawiedënë, tãtół ‘dzięcioł’. Twardnienie ńn, np. granca, kón, kónsczi, ne je ‘nie jest’, ny ma ‘nie ma’ zachodzi częściej lub rzadziej na całych Kaszubach, ale najszerzej w gwarach bylaczących, wyjątkowo zaś na pd.-wsch. Wtórnie pojawia się wymowa z miękkim ń typu fùńt, gruńt, kańta, testameńt (śr., pd.), fùńdament, hańdel (pn.-zach.) itd., a także przińc║ przinc, wińc║ winc, rozéńc║ rozénc, zéńc║ zénc, tylko na pd. przyjsc, wijsc. Stwardniało też ľ, np. lës, òlëwa. Częściowo zachowały się wargowe miękkie w wygłosie, np. karpś, jak też č з š ž ř .
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS