Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Fleksja

autor: Edward Breza, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
FLEKSJA W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. fleksëjô, zjinaka, z łac. flexio, -onis ‘zginanie’, czyli dostosowywanie końcówek do tematów) to dział morfologii (obok słowotwórstwa), zajmujący się odmianą wyrazów. Wszystkie języki indoeuropejskie były językami fleksyjnymi, ale ich rozwój przebiega w kierunku upraszczania i zanikania całych kategorii, np. dualu, trybu tzw. życzącego (modus optativus), ograniczania liczby przypadków gram., np. wołacza. Wyróżnia się f. syntetyczną i analityczną; w pierwszej stosunki przestrzenno-czasowe wyraża się za pomocą tematów i końcówek łącznie, np. ksążka brata, pòle sąsada; w drugiej dochodzą wyrazy pomocnicze, najczęściej  przyimki, np. ò karz-e. Rozwój fleksji przebiega od syntetycznej do analitycznej, np. daw. pol. córka odchodzi dom rodziców, współcz. córka odchodzi z domu rodziców. Wyróżnia się niekiedy też fleksję zewnetrzną, tj. zmianę końcówek w wyrazach, np. kasz. brat-Ø, brat-a, brat-owi czy gòn(i)-ã, gòn-isz, gòn-i – i f. wewnętrzną, tj. towarzyszącą zwykle f. zewnętrznej wymianę głosek w tematach, np. miasto, w miesc-e czy jid-ã, jidz-esz, jidz-e. Wyróżnia się we fleksji deklinację i koniugację.
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS