Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Hiperyzmy językowe

 

autor: Ewa Rogowska - Cybulska, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
HIPERYZMY JĘZYKOWE W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. jãzëczné hiperëznë)to formy gram. (fonet., fleksyjne, słowotw. lub składniowe) będące efektem hiperpoprawności (hiperyzacji, przesadnej poprawności językowej), czyli błędnego naśladowania przez społeczność posługującą się daną odmianą języka (gwarą, jęz. potocznym) cech innej odmiany tego języka (innej gwary, języka lit.), uważanej przez tę społeczność za lepszą, przy czym błąd wynika z rozszerzenia zakresu cechy uważanej za lepszą kosztem cechy uznawanej za gorszą. Np. uznanie przez użytkowników gwar kasz. wymowy typu darga, warbel za gorszą od znanej z sąsiednich gwar pol. wymowy typu droga, wróbel doprowadziło nie tylko do upowszechnienia się form droga, wróbel, lecz również do wymowy typu grónk za garnk, grósc za garsc, mimo że w naśladowanych gwarach pol. używa się tylko form garnek, garść (AJK XIII, s. 70-71). W gwarach kasz. występują przede wszystkim hiperyzmy fonet., rezultat unikania procesów specyficznych dla kaszubszczyzny, m.in. 1) obniżenia artykulacji samogłosek wysokich krótkich do ë, np. pôcurpôcórz ‘pacierz’, szczury ‘szczery’ (Zabory), 2) ® afrykatyzacji spółgłosek tylnojęz. miękkich, np. kerlica ‘cierlica’ (Wdzydze Kiszewskie), grzągiel ‘grządziel’ (Rytel w pow. chojn.), 3) przejścia dzz, np. błodzno ‘błozno’ (pow. kart.), dzieńc ‘zięć’ (pow. chojn.), 4) przejścia m’ ≥ (typ mniasto) na Zaborach i wschodzie Kaszub śr., np. smniég ‘śnieg’ na pd. Kaszub i smiég w ® gw. borzyszkowskiej, 5) przejścia swjsj na Kaszubach śr. i pd.-zach., czyli wymowy typu sjinia, np. swicënasycëna ‘sitowie’. Hiperyzmy fleks. to m.in. formy †pęc (pn.) ‘pęknąć’, chùsc (pn.) ‘chudnąć’, kisc ‘kidnąć’, powstałe w wyniku ucieczki od form typu kradnąć na rzecz form typu kraść. B. Kreja przypuszczał, że hiperyzmem słowotwórczym jest w kaszubszczyźnie występowanie przyrostka ‑izna w typach słowotwórczych, w których we wszystkich innych jęz. słowiańskich występuje przyr. ‑ina, tj. w nazwach zbiorowych (np. dzadzëzna ‘dziady’), ekskrementatywnych (np. kòcëzna ‘odchody kocie’, mëszëzna ‘odchody mysie’), syngulatywnych (np. gradowizna ‘ziarnko gradowe’) i genetycznych (np. słowiń. baranizna ‘baranina’). Hiperyzmy są jednym z przejawów funkcjonowania ® normy jęz. w gwarach kasz. Niektóre hiperyzmy – ze względu na postać fonet. odmienną od polskiej – utrwaliły się w kaszubszczyźnie lit., np. grónk ‘garnek’, grósc ‘garść’, inne wyzyskiwano w niej tylko dla potrzeb stylizacji, np. amniołe ‘anioły’, kołmnierz ‘kołnierz’ (Derdowski). Analiza hiperyzmów pozwala wnioskować o przeszłości kaszubszczyzny, zwł. o większym dawniej zasięgu jej niektórych cech (np. nazwa miejscowa Secumin, która zastąpiła w XVI w. nazwę Secemin, świadczy o funkcjonowaniu wówczas fonemu ë koło Starogardu), ale także o istnieniu w niej typów wymowy dziś już nieznanych lub bardzo rzadkich, np. formy typu wieseń ‘jesień’ (Jeleńska Huta, Grabowska Huta, Rewa) dowodzą dawnej wymowy typu jater jeje ‘wiater wieje’, a forma rzerzedze ≤ *żerzeze ≤ *żerzezie ≤ *żerzewie ‘zarzewie’ – daw. wym. typu ziara ‘wiara’, zino ‘wino’).

 

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS