Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Przydawka

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
PRZYDAWKA W KASZUBSZCZYŹNIE (kasz. przëdónk(a), przëdôwk) określa rzeczownik, łącząc się z nim w związku zgody: tzw. przymiotna, np. To je dobrô matka. – i tzw. rzeczowna, np. Do rzéczi Redë më ju nie doszlë; związku rządu tzw. dopełniaczowa, np. Ùje chëcz stoji wëżi. – lub przynależności, np. Òni mielë płot z délów. Zrobilë mù nos z marchwi. P. przymiotna w mówionej kasz. często jest wyrażana zaimkiem, np. ten, nen, jeden, jaczi, taczi, np. Ten òjc tégò głupégò sã ji zapitôł ò tã wies. Rzadziej występuje p. dopełniaczowa, np. Anczi córka ùmarła. Nierzadko zastępuje ją p. przymiotna wyrażona przymiotnikiem dzierżawczym, np. Anczëna córka ùmarła. Bednarzów syn ùczi sã za bednarza. – lub p. przyimkowa, np. Dôj mie (òd) tëch rib. Częściej niż w polszczyźnie poprzedza ona wyraz określany, np. Naczków Władi béł bëlnym drëchã. Szkólnegò córka chce bëc aptékôrką .
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS