Kaszubszczyzna | Literatura (Kaszubszczyzna)

BIBLIOGRAFIA (WYBÓR)

Wyboru dokonał: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
AJK – Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, oprac. przez Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN, I-VI pod kier. Z. Stiebera, VII-XV pod kier. H. Popowskiej-Taborskiej, Wrocław 1964-1978.
H. Andersen, Kashubian dobëtk dobytek and its Kind, „Die Welt der Slaven” XVI 1970, s. 61-76.
Badania kaszuboznawcze w XX wieku. Materiały pokonfer. pod red. J. Borzyszkowskiego i C. Obracht-Prondzyńskiego, Gdańsk 2001.
W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. 1-5, Warszawa 1994-2006.
J. Borzyszkowski, J. Mordawski i J. Treder, Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów. Historia, geògrafia, jãzëk i pismienizna Kaszëbów, red. J. Mordawski, tłum. J. Treder, Gdańsk 1999.
E. Breza, Kaszubszczyzna wśród języków słowiańskich, jej status językowy, w: Kaszubszczyzna w świecie, red. J. Samp, Wejherowo 1990, s. 7-22.
E. Breza, Kształtowanie się kaszubskiego języka literackiego, w: Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc, red. J. Zieniukowa, Warszawa 1997, s. 247-57.
E. Breza, Pisownia kaszubska, w: Problem statusu językowego kaszubszczyzny. Materiały z sesji…, Gdańsk 1991, s. 81-91.
E. Breza, Rys historyczny pisowni kaszubskiej, w: Zasady pisowni kaszubskiej, wyd. 2., Gdańsk 1984, s. 55-59.
E. Breza, Sytuacja językowa na Kaszubach, w: Polszczyzna regionalna. Materiały z sesji językoznawczej w Ostrołęce, red. H. Sędziak, Warszawa 1994, s. 15-21.
E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk1981.
A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny, Poznań 1950.
Całe życie pod urokiem mowy kaszubskiej, red. H. Horodyska, Warszawa 1995.
M. Cybulski, Fleksja czasowników wŻëcym i przigodach Remusa A. Majkowskiego a powstawanie znormalizowanego języka kaszubskiego, w: „Życie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie, pod red. T. Linknera, Słupsk 1999, s. 169-173.
M. Cybulski, Praktyczne aspekty Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”, w: Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś, pod red. J. Tredera, Warszawa 2006, s. 63-72.
M. Cybulski, Problematyka morfonologiczna w procesie kodyfikacji kaszubszczyzny. Na przykładzie samogłoskowych alternacji jakościowych przed końcówką zerową rzeczowników, Gdańsk 2008.
M. Cybulski, Przypadek dopełnienia po czasowniku zaprzeczonym w kaszubskich tekstach literackich Majkowskiego, Budzisza i Drzeżdżona, „Gdańskie Studia Językoznawcze”, 2000, VII, s. 25-33.
M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa, Kaszubskie szkolnictwo i podręczniki, w: Języki mniejszości i języki narodowe, red. E. Wrocławska i J. Zieniukowa, Warszawa 2003, s. 147-58
K. Dejna, W sprawiestatusu języka kaszubskiego”, w: Problem statusu językowego kaszubszczyzny, red. E. Breza, Gdańsk 1992, s. 29-34.
A.D. Duliczenko, Slavjanskie literaturnye mikrojazyki. Voprosy formirovanija i razvitija, Tallin 1981.
A.D. Duliczenko, Slavjanskie literaturnye mikrojazyki i problema literaturnoj kašubščiny, w: Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc, Warszawa 1997, s. 227-246.
B. Dunaj, Czy grafia staropolska rozstrzyga problem pierwotnego zasięgu tzw. kaszubienia, w: Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, red. J. Migdał, Poznań 2005, s. 127-129.
E. Gołąbek, Kaszëbskô lëterackô mowa, „Pomerania” 1980, nr11/12, s. 26-27.
E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
E. Gòłąbk,Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk 1977.
K. Handke, Wewnętrzne podziały gwarowe Kaszub i sąsiednich terenów, w: Konferencja Pomorska 1978,red. K. Handke, Warszawa 1979, s. 111-23.
A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Tłum. N. Perczyńska, Gdańsk 1990; też w tłum. O. Kolberga, w: Dzieła wszystkie, t. 39. Pomorze, Wrocław 1965.
F. Hinze, Wörterbuch und Lauthlere der deutschen Lehnwörter im Pomoranischen (Kaschubischen), Berlin 1965.
Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, wyd. 2., Gdańsk 2006.
P. Kaleta, Kašubská problematika v českých časopisech a nowinách od počátků do druhé světové války, w: Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století, red. H. Ulbrechtová-Filipová, Praha 2004, s. 390-396.
E. Kamińska i J. Pałkowska, Z historii badań nad gwarami kaszubskimi, odb. „Rocznik Gdański” 15/16, 1956/57, Gdańsk 1958.
J. Karnowski, Dr Florian Ceynowa, oprac. i posłowiem opatrzył J. Treder, Gdańsk 1997, s. 112-152.
J. Karnowski, Zdania o stosunku językowym ludności polskiej do kaszubskiej, w: Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś, pod red. J. Tredera, Warszawa 2006, s. 149-169 (przedruk z: „Gryf” 1910).
Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, pod red. E. Brezy, Opole 2001; seria: Najnowsze dzieje języków słowiańskich, red. S. Gajda.
Konferencja Pomorska (1954). Prace językoznawcze, Warszawa 1956.
Konferencja Pomorska (1978), red. K. Handke, Wrocław 1979.
M. Korytkowska, Stan akcentu w gwarach kaszubskich, w: Atlas językowy kaszubszczyzny…t. XV, 1978, s. 15-42.
G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. I Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006.
G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 1996.
G. Labuda, Podłoże polityczne dyskusji nad autonomią języka kaszubskiego na przełomie XIX i XX stulecia, w: Całe życie pod urokiem mowy kaszubskiej, red. H. Horodyska, Warszawa 1995, s. 17-44; przedruk w: Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś, pod red. J. Tredera, Warszawa 2006, s. 11-30.
M. Latoszek, Pomorze. Zagadnienia etniczno-regionalne, Gdańsk 1996, s. 63-132;
F. Lorentz, Gramatyka pomorska, Poznań 1927-1937, wyd. 2. fotoofset., Wrocław 1958-1962.
J. Majowa, Kaszuby i obszary dialektów sąsiednich jako tereny oddziaływań językowych bieguna zachodnio- i wschodniolechickiego, Studia z Filologii Pol. i Słow., 17, 1978, s. 145-82.
H. Makùrôt, Kòdifikacjô kaszëbiznë w Biuletinie Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka za rok 2007” w kònfrontacji z wëmôgama żëwégò kaszëbsczégò jãzëka i niechtërnyma teòriama normatiwny lingwisticzi, Acta Cassubiana X, Gdańsk 2008, s. 9-18.
W. Mańczak, O pochodzeniu i dialekcie Kaszubów, Gdańsk 2002.
J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdańsk 2005.
K. Nitsch, Historia badań nad dialektami północnej Polski, w: Konferencja Pomorska (1954). Prace językoznawcze, Warszawa 1956, s. 11-20.
C. Obracht-Prondzyński, Czy tzw. kwestia kaszubska jest nadal kwestią językową?, w: Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś, pod red. J. Tredera, Warszawa 2006, s. 31-48.
C. Obracht – Prondzyński, Kaszubi dzisiaj. Kultura- język – tożsamość, Gdańsk 2007.
J. Pomierska, Przësłowié samò sã rodzy w głowie. Kaszubskie przysłowia z polskimi odpowiednikami, Gdańsk 2002.
J. Pomierska, Przysłowia kaszubskie. Studium paremiograficzne i paremiologiczne, UG 2008 (wydruk)
H. Popowska-Taborska, Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego. Kaszubska zmiana ę ³ i oraz ǐ, ў, ǔ ³, Wrocław 1961.
H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa 1980.
H. Popowska-Taborska, Leksyka powstającego kaszubskiego języka literackiego, w: Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo. Seria 11, Warszawa 2007, s. 173-180.
H. Popowska-Taborska, Zabytki piśmiennictwa kaszubskiego, w: Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, pod red. E. Brezy, Opole 2001, s. 71-80.
H. Popowska-Taborska, W. Boryś, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa 1996.
E. Rogowska, Kaszubskie nazwy roślin uprawnych, Gdańsk 1998.
E. Rogowska-Cybulska, Poliwalencja kaszubszczyzny a kultura masowa, w: Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś, pod red. J. Tredera, Warszawa 2006, s. 73-98.
M. Rudnicki, Przyczynki do gramatyki i słownika narzecza słowińskiego, Materiały i Prace Komisji Językowej PAU, Kraków VI 1913, s. 1-245.
E. Rzetelska-Feleszko, O kaszubskich č’ (ć) i 3’ (3’) powstałych z k’, g’, „Roczniki Humanistyczne” 49-50, 2001-2, z. 6, s. 371.
E. Siatkowska, Dziś i jutro literackiej kaszubszczyzny i dolnej Łużycczyzny, Acta Cassubiana IX 2007, s. 7-15.
E. Siatkowska, Język literacki czy regionalny?, Slavia Occidentalis 46/47, 1989/1990, s. 185-95.
E. Siatkowska, Trudne początki drogi do literackiej kaszubszczyzny, Acta Cassubiana IX 2007, s. 16-28.
Z. Sobierajski, Podsumowanie badań nad nagraniami reliktów gwary kaszubskich Słowińców, w: Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc, red. J. Zieniukowa, Warszawa 1997, s. 59-67.
Z. Stieber, Stosunek kaszubszczyzny do dialektów Polski lądowej, w: Konferencja Pomorska (1954). Prace językoznawcze, Warszawa 1956, s. 37-48.
G. Stone, Cassubian, w: The Slavonic Languages,red. B. Comrie i G.G. Corbett, wyd. Routledge, London-New York 1993, s. 759-794.
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, I-VII, Wrocław 1967-1976.
B. Synak, Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana, Gdańsk 1998.
Z. Szultka, Piśmiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego od XVI do XIX wieku, Poznań 1994.
Z. Szultka, Szkic dziejów Kaszubów ze szczególny uwzględnieniem przemian językowych, w: Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, pod red. E. Brezy, Opole 2001, s. 11-15.
Z. Topolińska, A Historical Phonology of the Kashubian Dialects of Polish, Hague1974.
Z. Topolińska, Stosunki iloczasowe polsko-pomorskie, Wrocław 1964.
J. Treder, Ceynowy i MosbachaWiadomość o Kaszubachz połowy XIX w., Gdynia 2006.
J. Treder, Dzieje gdańskiej kaszubistyki językoznawczej, w: Tradycje gdańskiej humanistyki, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2008, s. 124-136.
J. Treder, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005.
J. Treder, Język dramatów Bernarda Sychty, w: Dramaty Bernarda Sychty. T. I Dramaty obyczajowe, oprac. J. Treder i J. Walkusz. Seria: BPK 3, Gdańsk 2008, s. 35-120.
J. Treder, Język i leksykon Jana Trepczyka, w: J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, red. J. Treder, Gdańsk 1994, s. 453-495.
J. Treder, Język kaszubski Aleksandra Labudy, w: Wokół Aleksandra Labudy. W 105. rocznicę urodzin, Bolszewo 2007, s. 39-51.
J. Treder, Język poematu Derdowskiego, w: H.J. Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł. Zełgôł…, oprac. J. Samp, J. Treder, E. Gołąbek, seria: BPK 2, Gdańsk 2007, s. 37-62.
J. Treder, Język poezji Leona Heykego, w: Leon Heyke – Świętopełk literatury kaszubskiej. Materiały pokonferencyjne pod red. J. Kęcińskiej, IK, Gdańsk – Wejherowo 2007, s. 53-86.
J. Treder, Kaszëbizna dokôzów Antóna i Alekségò Peplińsczich, Acta Cassubiana VII, 2005, s. 56-61.
J. Treder, Kaszubszczyzna Majkowskiego. Główne rysy i fazy rozwojowe, w: Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego. Materiały z konfer., red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1997, s. 107-23
J. Treder, Kaszubszczyzna – problemy językoznawców dawniej i dziś, w: Antropologia Kaszub i Pomorza. Materiały z I seminarium…, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 1990, s. 73-104.
J. Treder, Kaszubski w tekstach drukowanych wKlëce”, w: Leon Roppel i wejherowskaKlëka”, Wejherowo 2008, s. 55-72.
J. Treder, Kaszubszczyzna literacka Ceynowy, w: Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk2005, s. 71-114.
J. Treder, Kaszubszczyzna Jana Zbrzycy (S. Pestki), w: Z zaborskiego matecznika. O Stanisławie Pestce – Janie Zbrzycy, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2008, s. 97-124.
J. Treder, Mrongowiusz jako kaszubolog. W dwusetną rocznicę zamieszkania w Gdańsku, „Gdańskie Studia Językoznawcze” VII, 2000, s. 165-236.
J. Treder, Normalizacja fleksji wSłownikuS. Ramułta z 1893 r., w: Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, 6, Gdańsk 2006, s. 107-118.
J. Treder, Tendencje w sferze normalizacji kaszubszczyzny. Rys historyczny, w: Gwary dziś 4. Konteksty dialektologii, pod red. J. Sierociuka. Poznań, 2007, s. 165-172.
J. Treder, Tłumaczenia Biblii na język kaszubski, w: Biblia w kulturze, red. S. Rzepczyński, Słupsk 1996, s. 273-92, przedruk: tenże, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 266-286.
J. Treder, Uwagi o normalizacji języka obecnego wydania Remusa, w: A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé, Oficyna Czec, [Gdańsk 2005], s. 423-427.
J. Treder, Współczesne tendencje rozwoju kaszubszczyzny (Język kaszubski w literaturze, szkole, Kościele i mediach), Acta Cassubiana VIII 2006, s. 123-130.
J. Treder, Ze studiów nad frazeologią kaszubską (na tle porównawczym), Gdańsk 1986.
J. Treder, Z historii badań kaszubszczyzny. Gwara luzińska, Acta Cassubiana I 1999, s. 277-294.
J. Treder, Z historii badań kaszubszczyzny. Pierwociny i etapy badań mowy Słowińców i Kabatków, Studia Bałtyckie. 8. Polonistyka, t. I, Koszalin 1998, s. 23-44.
J. Treder,E. Breza, Sytuacja socjolingwistyczna kaszubszczyzny, w: Kultura Język Edukacja, t. 3, red. R. Mrózek, Prace Nauk. UŚ nr 1861, Katowice 2000, s. 139-166.
J. Walkusz, Piastun słowa. Ks. Bernard Sychta 1907-1982, Gdańsk-Pelplin 1997.
Zasady pisowni kaszubskiej, oprac. E. Breza i J. Treder, Gdańsk 1976, wyd. 2. poprawione i poszerzone, Gdańsk 1984.
J. Zieniukowa, Nowe zjawiska w komunikacji w języku kaszubskim, w: Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś, pod red. J. Tredera, Warszawa 2006, s. 99-118.
 
Bernard Sychta: Kultura materialna Borów Tucholskich. Gdańsk-Pelplin: 1998. 
Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Akademia Umiejętności, Kraków 1893; ponowne wydanie scalone i znormalizowane przez Jerzego Tredera, Gdańsk, 2003
 
Wykorzystane źródła do opracowania:
 
Baranowski A., Projektowanie zrównoważone w architekturze, Politechnika Gdańska, monografie, nr 2,
Baranowski i in., Kaszuby i Żuławy, czyli rzecz o metodzie [w:] ARCHITEKTURA, nr 3/1985;
Bedeker Kaszubski ” R.Ostrowska, I.Trojanowska
Bernard Sychta, Słownik Gwar Kaszubskich, t. V, s. 320
Błachowski A.: Hafty - polskie szycie. Tradycje i współczesność polskiej sztuki ludowej. T.II -STL,PTL Lublin - Toruń, 2004
Gdańsk 2002.
Godlewski J., Odyniec W., Ziemia Pucka. Przeszłość i teraźniejszość, Gdynia 1974
http://www.instytutkaszubski.pl/pdfy/polski.pdf
Józef Grabowski, Sztuka ludowa. Charakterystyki-porównania-odrębności, Warszawa 1977,
Kiełczewska-Zaleska Z., O powstaniu i przeobrażaniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego, Warszawa, 1956;
Klaman E., Rzymowski St., Skupowa J., Szukalski J., Kaszuby. Leksykon geograficzny,
Knyba J., Budownictwo ludowe na Kaszubach, Gdańsk, 1987;
Mamuszka T., Trojanowska I., Kościerzyna i ziemia kościerska, Gdańsk 1972.
Ostrowska R., Trojanowska I., Bedeker kaszubski, wyd. drugie poszerzone i uzupełnione, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1974, s.429
Regliński R. A., Kartuzy i Szwajcaria Kaszubska w starych fotografiach i widokówkach, Gdynia 1999.
Reinfuss R., Świderski J., Sztuka ludowa w Polsce, Kraków 1960
Sadkowski T., Szarejko K.,Modrô-Krôjna, Przewodnik po Muzeum-Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich, 2001,
Szefka P., Tańce kaszubskie. Zeszyt 1, Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej, Gdańsk 1957
Szefka P., Tańce kaszubskie. Zeszyt 2, Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej, Gdańsk 1959
Szefka P., Tańce kaszubskie. Zeszyt 3, Wojewódzki Dom Kultury, Gdańsk 1969
Szefka P., Tańce kaszubskie. Zeszyt 4, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Gdańsk 1979
Zając J., Edward Zimmermann: Tabaka na Kaszubach i Kociewiu. Gdynia: Studio Spartan, 2006, s. 62-63
http://www.zamekkrokowa.pl/artur_jablonski.pdf
http://pl.wikipedia.org
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS