Kaszubszczyzna | Kaszuby północne | Region dziś

Region Kaszub Północnych dziś

Małgorzata Klinkosz
fot. Małgorzata Klinkosz i Karolina Serkowska
Kaszuby Północne są dziś przede wszystkim regionem turystycznym, ale i bogatym gospodarczo, nieustannie rozwijającym się. Charakterystyczną jego cechą jest zespolenie unikatowych w skali kraju i Europy cech środowiska przyrodniczego z wartościami kulturowymi oraz specyficzny charakter lokalnej ekonomii. Połączenie walorów przyrodniczych z kulturowymi, decyduje o rozwoju tego regionu. W dalszym ciągu na tym terenie dominuje gospodarka rolnicza sku­piona w rozdrobnionych gospodarstwach rolnych. W ostatnim dziesięcioleciu stworzono  infrastrukturę rekreacyjną, sportową i wypoczynkową dla potrzeb mieszkańców i turystów. Promocja terenu i jego kultury spowodowała kultywowanie tradycji i dbałość o  dziedzictwo kulturowe i jego zasoby. Gęsto zaludniony obszar wschodniej części regionu kontrastuje ze słabo zaludnionymi rolniczymi rejonami zachodu.
 
Jest to teren rozwinięty turystycznie i kulturowo. O wysokim poczuciu tożsamości Kaszubów z północny i odrębności ich języka stanowi przede wszystkim:
 
1. Wysoka ocena kultury kaszubskiej u inteligencji, naukowców, kulturoznawców, turystów zagranicznych i jej promowanie w różnych obszarach działalności: nauka, teatr, film, literatura, sztuka itp.
 
2. Działalność Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, szczególnie oddziału puckiego i wejherowskiego.
 
3. Działalność naukowa, kulturowa i dydaktyczna Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie.
 
4. Silnie rozwinięta działalność zespołów regionalnych, w których tańczą i śpiewają przede wszystkim Kaszubi z różnych pokoleń.
 
5. Działalność Stowarzyszenia Rozwoju Północnych Kaszub "Norda" - lokalnej organizacji turystycznej, która reklamuje Północne Kaszuby w Polsce i zagranicą. Tworzą ją samorządy powiatu puckiego: Miasto Hel,Miasto Jastarnia, Gmina Kosakowo, Gmina Puck, Miasto Puck, Miasto Władysławowo, Miasto Wejherowo oraz Starostwo Powiatowe w Pucku.
 
6. Bogata twórczość literacka autorów regionalnych piszących po kaszubsku: Jana i Romana Drzeżdżona, Stefana Fikusa, Alojzego Nagla, Augustyna Necla i in.
 
7. Kultywowanie bogatej obrzędowości, w tym tradycyjnych połowów, pielgrzymek morskich, teatralnych rekonstrukcji obrzędów.
 
Należy wspomnieć o wielkiej roli nauczycieli kaszubskich, którzy przekazują tradycje regionu podczas lekcji kaszubskiego i zajęć regionalnych, a także uczą dzieci pisać, czytać po kaszubsku. Niebagatelna rolę odgrywają różnego typu organizacje i stowarzyszenia, np. Stowarzyszenie Rozwoju Północnych Kaszub „Norda”, drużyny harcerskie, organizowane konkursy recytatorskie i literackie. Zafascynowana i głęboko odczuwająca swoją tożsamość młodzież organizuje przedstawienia teatralne, zjazdy i spotkania literackie. Mowa Kaszubów podlega tez modzie, pojawiają się nowe wyrazy i zapożyczenia, np. szałertelefon ‘telefon komórkowy’.
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS