Mapa serwisu | Łowęcin

Wieś dziś - Łowęcin

Justyna Kobus

Ø Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.:  Łowęcin,D. Łowęcina,Msc. Łowęcinie.
Ø Przymiotnik od nazwy wsi: łowęciński.
Ø Nazwa mieszkańców: mieszkańcy Łowęcina.
Ø Gmina: Swarzędz.
Ø Powiat: poznański.
Ø Województwo: wielkopolskie.
Ø Położenie: 52°25' N 17°07' E.
Ø W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa poznańskiego.
Ø Parafia: p.w. św. Marcina w Swarzędzu (rzymskokatolicka).
Ø Ludność: pobyt stały – 514 osób (2010 r.).
Ø Liczba domów: 144 zamieszkałych (2010 r.).
Ø Powierzchnia wsi: 578ha 44m2
Ø Uwagi o wsi, o sytuacji socjolingwistycznej, położeniu na obszarze gwarowym itp.
Łowęcin jest wsią sołecką położoną ok. 4 km na wschód od Swarzędza i ok.17 km na wschód od Poznania. W bezpośrednim sąsiedztwie wsi nie ma rzek, jezior i lasów. Najbliższym akwenem jest Jezioro Swarzędzkie oddalone od Łowęcina o ok. 5 km w kierunku zachodnim; natomiast najbliższe (niewielkie) lasy znajdują się ok. 4 km na wschód od Łowęcina.
Wieś w ok. 40% zamieszkuje ludność napływowa. Społeczność łowęcińska zawodowo związana jest ze Swarzędzem i Poznaniem. Rolnictwo zamiera z powodu rosnącego uprzemysłowienia na tym terenie (w 2004 r. na 90 gospodarstw domowych przypadało 21 gospodarstw rolnych z przewagą małych i średnich (Jakubowska 2004: 7)). W Łowęcinie od 1988 r. działają: Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Klub Rolnika, Koło Gospodyń Wiejskich, świetlica i sklep.
Wieś jest zwodociągowania, zelektryfikowana oraz zgazyfikowana. Infrastruktura drogowa – asfaltowa.
Łowęcin leży na obszarze dialektu wielkopolskiego – poddialektalny obszar gwar środkowej Wielkopolski.
Ø Wsie sąsiadujące: Jasin, Gortatowo, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie, Paczkowo, Skałowo, Siekierki Małe, Siekierki Wielkie, Rabowice.
 
Źródła:
Referat Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Aleksandra Jakubowska, Słownictwo pola tematycznego PRACA w gwarze Łowęcina (gm. Swarzędz, pow. poznański), praca magisterska napisana w Zakładzie Dialektologii Polskiej UAM, pod kier. prof. dra hab. J. Sierociuka, Poznań 2004.
http://swarzedz.pl
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS