Mapa serwisu | Literatura

Literatura

Irena Harasimowicz   

Literatura dialektologiczna:

Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, red. Zenon Sobierajski i Józef Burszta, t. 1-6, Wrocław 1979-1991.

Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, opracowany przez Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN pod kierunkiem Zdzisława Stiebera i Hanny Popowskiej-Taborskiej), t. 1-15, Wrocław 1964-1978.

Edward Breza, Granice dialektu kaszubskiego w przeszłości i obecnie, „Pomerania” 1975, nr 3, s. 33-38.

Władysław Brzeziński, Słownictwo krajniackie. Słownik wsi Podróżna w Złotowskiem, t. I-VI, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1982-1995.

Karol Dejna, Sławomir Gala, Atlas gwar polskich: t.4 - Wielkopolska, Kaszuby, Warszawa 2002.

Monika Gruchmanowa, Gwary wielkopolskie, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, t. 3, Poznań 1967, s. 351-391.

Kwiryna Handke, Odrębności leksykalne Krajny, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 1967, s. 141-155.

Kwiryna Handke, Hanna Popowska-Taborska, Słowotwórcze zróżnicowanie kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, „Studia z filologii polskiej i słowiańskiej”, t. XII, Warszawa 1972, s. 97-107.

Kwiryna Handke, Wewnętrzne podziały gwarowe Kaszub i sąsiednich terenów, [w:] Konferencja pomorska (1978), Wrocław 1979, s. 111-123.

Bogusław Kreja, Zagadnienie przeszłości językowej Kaszub i regionów sąsiednich w świetle hiperyzmów, [w:] Konferencja pomorska (1978), Wrocław 1979, s. 136-147.

Kazimierz Nitsch, Dialekty polskie Prus Zachodnich, [w tegoż:] Wybór pism polonistycznych, t. III. Pisma pomorzoznawcze, Wrocław 1954.

Zygmunt Zagórski, Gwary Krajny, Poznań 1964.

Zygmunt Zagórski, Związki językowe północnej Wielkopolski i Krajny z Kaszubszczyzną i językiem dolnołużyckim, Poznań 1964.

Jadwiga Zieniukowa, Związki leksykalne między Kaszubami północnymi i południowo-zachodnimi oraz między Kaszubami i Krajną, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 1970, s. 161-171.


Literatura historyczna

Historia Pomorza, red. Gerard Labuda, t. 1-3, Poznań 1969-1993.

K. Ślaski, Granica wielkopolsko-pomorska w okresie wczesnego feudalizmu, PZ 1954, nr 1-2.

P. Szafran, Osadnictwo historycznej Krajny w XVI-XVIII wieku (1511-1772), Gdańsk 1961.

H. Zieliński, Polacy i polskość Ziemi Złotowskiej, Poznań 1949.


Przewodniki i strony internetowe:

Adam Dylewski, Krajna, [w:] tegoż, Wielkopolska, Warszawa 2007, s. 124-127.

Elżbieta Dzikowska, Odkrywamy Krajnę, [w:] tejże, Groch i kapusta, czyli podróżuj po Polsce, Warszawa 2005, s. 228-251.

M. i Z. Hoffowie, Przez krainy Pojezierza Pomorskiego, Warszawa 1973.

Janusz Umiński, Pojezierze Krajeńskie, Warszawa 1991.

Grzegorz Ziółkowski, Jolanta Dylawerska, Przyroda Krajny Złotowskiej, 2004.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajna

http://www.wydawnictwo.apsl.edu.pl

http://www.gminazlotow.plLiteratura etnograficzna:

Aleksander Jackowski, Polska sztuka ludowa, Warszawa 2007.

Leszek Polan, Tradycja i współczesność kultury ludowej na Krajnie (zarys zagadnienia), Etnografia NR 2, Czerwiec 1998.

Polskie stroje ludowe, red. Urszula Lewandowska, Anna Witak, Warszawa 2004.

Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, red. Ewa Gumińska, Warszawa 2005. 
« poprzedni artykuł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS