Mapa serwisu | Literatura
 
Literatura  
Halina Karaś   

I. Literatura dialektologiczna

Dejna Karol, Atlas gwar polskich, t. I. Małopolska, Warszawa 1998.

Dejna Karol, Sławomir Gala, Alojzy Zdaniukiewicz, Feliks Czyżewski, Atlas gwar polskich, t. II. Mazowsze, Warszawa 2000.

Dejna Karol, Dialekty polskie, Warszawa 1973.

Koneczna Halina, Z obserwacji syntaktycznych nad gwarą łowicką, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” VI, 1948, s. 126-127.

Koneczna Halina, Z wymian głoskowych w gwarze łowickiej, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 1949. I. 3., s. 29-34.

Koneczna Halina, Zdania bezpodmiotowe w gwarze łowickiej, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” IV, Warszawa 1949.

Kowalska Anna, Podziały językowe Mazowsza na tle podziałów pozajęzykowych, Warszawa 1991

Marciniak Renata, Gwara wsi Mostki w świetle dawniejszych i aktualnych danych, „Mazowieckie Studia Humanistyczne”, Łowicz 1998, t.3, nr.2, s. 147-154.

Marciniak Renata, Ponowne badania gwar łowickich, [w:] Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. S. Gala, Łódź 1998, s. 133-142.

Marciniak Renata, Formanty przymiotnikowe określające barwy i ich odcienie w Łowickiem, [w:] „Studia i Materiały Polonistyczne”, t.4, Piotrków Trybunalski 1999, s. 335-342.

Marciniak Renata, Końcówki fleksyjne celownika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w gwarach łowickich, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t.47, Łódź 2002, s. 89-100.

Marciniak Renata, W sprawie pogranicznego charakteru gwar łowickich, [w:] Język i kultura na pograniczu polsko - ukraińsko - białoruskim, Lublin 2002, s. 39-57.

Marciniak Renata, Dynamika zmian w gwarach łowickich, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. K. Dejnie, Łódź 2002, s. 307-315.

Marciniak Renata, Dialekt, gwara czy gwary łowickie, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t.48, Łódź 2003, s. 87-94.

Marciniak Renata, O konstrukcjach typu zeszło się w Łowickiem, [w:] Współczesne odmiany języka narodowego, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2004, s.265-275.

Marciniak Renata, Uwarunkowania kulturowe zróżnicowania leksykalnego w gwarach łowickich, [w:] Gwary dziś 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, pod red. J. Sierociuka, Poznań 2006, s.181-190.

Nitsch Kazimierz, Wybór pism polonistycznych, t. IV. Pisma dialektologiczne, Wrocław-Kraków 1958.

Strokowska Anna, Gwara wsi Domaniewice i Łaguszew w powiecie łowickim, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, XVII, 1971, s. 125-147.

Strokowska Anna, Pogranicze językowe wielkopolsko-mazowieckie, Łódź 1978.

Świderska Halina, Dialekt Księstwa Łowickiego, „Prace Filologiczne” XIV, Warszawa 1929, s.257-413.

Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, wyd. II, Warszawa 1962.

 

II. Literatura historyczna

Fafiński Krzysztof, Łowicz w powstaniu listopadowym, Łowicz 1983.

Gumiński Tadeusz, Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, t. 1, Łowicz 1987

Gumiński Tadeusz, Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, t. 2, Łowicz 1987

Gumiński Tadeusz, Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, t. 3, Łowicz 1987.

Janus Anna (red.), „Gdy Polak w Polaku jest orzeł ...”. Rzecz o sławnych Łowiczanach, Łowicz 2006.

Janus Anna (red.), Na łowickim szlaku, Łowicz 2002.

Kędracka Anna Ewa, Dzieje łowickich Bernardynek. 1650-2000, Łowicz 2000.

Kołodziejczyk Ryszard (red.), Łowicz. Dzieje miasta, Warszawa 1986.

Kostrzewa Zbigniew, Dzieje Łowicza w zarysie, Łowicz 1986.

Marat Stanisław, Papier Tadeusz, Rajchert Gabriela, Łowicz, Warszawa 1975.

Oczykowski Romuald, Obrazy cudowne w dawnym powiecie łowickim (Łowicz, Domaniewice, Miedniewice), Warszawa1888.

Oczykowski Romuald, Przechadzka po Łowiczu, Warszawa1983.

Owczarek-Cichowska Alina (red.), Andrzej Kazimierz Cebrowski. Patron Łowickiej Biblioteki, Łowicz 1993.

Piwkowski Włodzimierz, Nieborów – Arkadia, Łódź 1989.

Piwkowski Włodzimierz, Nieborów. Mazowiecka rezydencja Radziwiłłów, Warszawa 2005.

Skiełczyński Zbigniew, Powstanie parafii Św. Ducha w Łowiczu w 1404 r., Łowicz 2004.

Skiełczyński Zbigniew, Szkice do kościelnych dziejów Łowicza, Łowicz 2004.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, pod red. B. Chlebowskiego, Warszawa 1885, t. XIV.

Statuty miasta Łowicza 1375-1998, Bydgoszcz 1998.

Warężak J., Osadnictwo kasztelanii łowickiej (1136-1847), cz. I, Łódź 1952Warężak J., Słownik historyczno-geograficzny Księstwa Łowickiego, cz. II, z. I, Wrocław 1961.

Wegner Jan, Łowicz i okolice w powstaniu styczniowym, Łowicz 1983.

Wegner Jan, Nieborów, Wydawnictwo „Sztuka”, Warszawa 1954.

Wieteska Józef, Parafia Kompina, Niepokalanów 1948.

Wieteska Józef, Rządy pruskie w Łowiczu w latach 1794-1806 i kasata klasztoru Bernardynów w kronice o. Rafała Morowicza, Łowicz 1984.

Wojtylak Marek, Szkice łowickie, Łowicz 2006.

Wyskocki Wiesław Jan, Niedoszły rokosz łowicki 1672-1673 (Sobieskiego związki z Łowiczem), Łowicz 1984. 

 

III. Literatura etnograficzna

Chmielińska Aniela, Księżacy (Łowiczanie), Kraków 1925.

Łowicka sztuka ludowa, Skierniewice 1996

Polska sztuka ludowa. Łowicz, Warszawa

Świątkowska Anna, Wnętrze chałupy księżackiej XIX i XX w., [w:] "Polska Sztuka Ludowa", Warszawa 1966, nr 1.

Świątkowski H., Ludowe tkactwo w Łowickiem, Łódź 1987.

 
« poprzedni artykuł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS