Mapa serwisu | Region dziś

Justyna Kobus

 

Region dziś - Wielkopolska środkowa

1.1.         Gmina Mosina

Gmina Mosina (miejsko-wiejska) rozciąga się na powierzchni 171 km2, z czego: użytki rolne to 49,2%, lasy 37,5%, tereny osiedlowe 3,7%, wody powierzchniowe 2,5%, pozostałe tereny 7,1%; liczba ludności wynosi ogółem 25.578, w tym w mieście 12.194 osób, na wsiach 13.3841.

Gmina dzieli się na 21 sołectw: Babki, Baranówko, Borkowice, Czapury, Daszewice, Drużyna, Krajkowo, Krosinko, Krosno, Mieczewo, Nowe Dymaczewo, Pecna, Radzewice, Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Sowinki, Stare Dymaczewo, Świątniki, Wiórek, Żabinko.

Szczególne walory gminy to położenie w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz w rejonie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz możliwości gospodarcze. „Gmina Mosina – podaje serwis internetowy inter.media.pl – należy do największych i najbardziej atrakcyjnych gospodarczo gmin powiatu poznańskiego. Działa tu blisko 2200 podmiotów gospodarczych, w tym wiele renomowanych i nagradzanych na targach przedsiębiorstw. Wśród nich są firmy z kapitałem zagranicznym”2, które zatrudniają ok. 330 osób.

„Gmina – czytamy na stronie tegoż serwera – co roku przeznacza około 30% swojego budżetu na inwestycje. Priorytetem są nakłady na rozwój infrastruktury komunalnej i ochronę środowiska naturalnego”. Za działalność tę Gmina była wielokrotnie nagradzana.

Wg danych inter.media.pl „gmina może zaoferować inwestorom wysoki poziom rozbudowy sieci technologicznej: 95% gminy jest zwodociągowanej, 100% gminy jest zelektryfikowanej, 75% terenu miasta jest skanalizowana […], zgazyfikowane jest 68% Mosiny oraz wsie Daszewice, Babki, Czapury, Wiórek i Krosinko”.

 

1 www.mosina.pl (stan na dzień: 04.06.2008r. )

2 www.inter.media.pl/ntbin/mosina

1.2.         Gmina Swarzędz

 
Gmina Swarzędz jest typem gminy wiejsko-miejskiej o powierzchni łącznej 101,9 km2 (miasto – 8,24 km2, gmina – 93 km2)[1] – wchodzi w skład powiatu poznańskiego,  jest istotnym składnikiem aglomeracji Poznania. Użytki rolne zajmują 6.715 ha, a  lasy i grunty leśne – 1.349 ha. Gmina jest prawie w całości zwodociągowana, natomiast sieć kanalizacyjną posiada około połowa gospodarstw. Na terenie wsi Rabowice powstał jeden z najnowocześniejszych zakładów utylizacji i gromadzenia odpadów.
Gminy sąsiadujące to: Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, Poznań.
Gmina Swarzędz liczy 40.540 osób, z czego blisko 30.000 jest mieszkańcami miasta. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych sięga 1.168 osób. Dla mieszkańców Swarzędza głównym rynkiem pracy oraz miejscem zaspokajania potrzeb edukacyjnych (szkolnictwo wyższe), kulturalnych i związanych z ochroną zdrowia jest Poznań. Natomiast Gmina Swarzędz jest dla Poznania przede wszystkim zapleczem mieszkaniowym.
Swarzędz leży przy trasie nr 92 łączącej wschód Europy z zachodem. Przez gminę biegnie również droga nr 5. Ponadto przebiegają tu dwie ważne linie kolejowe: jedna na kierunku wschód – zachód (stacje: Swarzędz, Paczkowo) oraz druga łącząca południe Polski z Trójmiastem (stacja Kobylnica).

Na terenie gminy funkcjonuje 1 żłobek i 6 przedszkoli oraz 6 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 3 szkoły ponadgimnazjalne. Życie kulturalne skupia się w Poznaniu, ale i w Swarzędzu, gdzie działają m.in.: Ośrodek Kultury w Swarzędzu (od 1963 r.), Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta (od 1946 r.), Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa (od 1996 r.), Chór męski "Akord" (od 1958 r.), Chór kameralny „Dysonans” (od 1991 r.), Zespół Regionalny "Olszyna" (od 1995 r.), grupy sportowe (np. sekcja koszykówki kobiet – SKS Unia Swarzędz, Swarzędzki Klub Karate – "Fighter", Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Canoe" i in.), muzyczne zespoły i kapele młodzieżowe.
Gmina może stanowić miejsce rekreacji i turystyki, zwłaszcza rowerowej. Przebiega tu wiele tras rowerowych, np. Cysterski Szlak Rowerowy czy szlak rowerowy R-1. Z myślą o turystach zmotoryzowanych wyznaczono Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest Skansen i Muzeum Pszczelarstwa  im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu (najstarszy eksponat – barć w pniu dębu – pochodzi z XV w.) oraz Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie (kolekcja broni, akcesoriów i trofeów łowieckich od czasów prehistorycznych po XX w.).

Swarzędz bardzo intensywnie rozwija się pod względem gospodarczym. W mieście i gminie działa kilka tysięcy podmiotów gospodarczych, wśród nich kilkadziesiąt przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Dynamicznie rozwijają się handel i usługi. Jako dobre miejsce do prowadzenia biznesu wybrały tę gminę zarówno wielkie firmy, a także setki średnich i małych przedsiębiorstw, głównie z branży handlowej oraz, tradycyjnej dla Swarzędza, stolarskiej i tapicerskiej.
Decyzją Rady Miejskiej Swarzędza na terenach przemysłowych w okolicy ulicy Rabowickiej w 2005 roku utworzona została Specjalna Strefa Ekonomiczna działająca jako podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Swarzędzka podstrefa ma obszar ok. 80 ha. Jest to teren dogodnie położony, wyposażony w niezbędną infrastrukturę, a jego właścicielem jest Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań.
Rozwój przemysłu negatywnie wpłynął na rolnictwo w regionie. Z roku na rok systematycznie zmniejsza się liczba terenów wykorzystywanych bezpośrednio na działalność rolniczą, z których wiele jest przekształcanych przede wszystkim na obszary aktywizacji gospodarczej i budownictwo mieszkaniowe.
 
Źródła:
1.      123 x Wielkopolska, pod red. L. Bednarskiej, Poznań 1995.
2.      Skąd się Polska zaczęła… Od Kruszwicy do Poznania rzecz o Szlaku Piastowskim, pod red. Janiny Sikorskiej, Bydgoszcz 2006.
3.      http://pl.wikipedia.org/wiki/Swarzędz
4.      http://swarzedz.pl
 
Dane statystyczne za: Referat Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i http://swarzedz.pl
 


[1] Dane statystyczne za: http://swarzedz.pl
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS