Mapa serwisu | Mazury
Mazury

Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Biała Piska
- Świdry
- Jeleniowo
 
Region dziś
Wieś dziś
- Biała Piska
- Świdry
- Jeleniowo
 

Gwara regionu
Teksty gwarowe
Biała Piska
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
Świdry
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3 
Jeleniowo
- Tekst 1
- Tekst 2

Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

Mazury to historyczna i etnograficzna kraina położona w północno-wschodniej Polsce. Geograficznie jest częścią Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego. Do Mazur należą obecnie następujące powiaty: bartoszycki, kętrzyński (bez gminy Reszel), węgorzewski, gołdapski, giżycki, olecki, ełcki, piski, mrągowski, szczycieński, nidzicki, ostródzki oraz gminy: Działdowo i Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, gmina Lelkowo i wschodnia część gminy Braniewo w powiecie braniewskim.

Gwary mazurskie zaliczane są do dialektu mazowieckiego. W ich obrębie można wyróżnić dwa zespoły gwarowe – mazurski zachodni i mazurski wschodni, pokrywające się odpowiednio z granicami Mazur zachodnich i wschodnich. Podział ten uwarunkowany jest czynnikami historycznymi, m.in. pochodzeniem ludności autochtonicznej i związanym z nim zróżnicowaniem gwarowym.

Na kulturę ludową Mazur wpływ miały czynniki geograficzne, historyczne, polityczneo-społeczne.i religijne (luteranizm). Niewątpliwie istotne było oddziaływanie kultury sąsiadujących z Mazurami Warmiaków i ludności niemieckiej.

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS