Kaszubszczyzna | Kaszuby środkowe | Gwara regionu

Dialekt i gwary regionu

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
Dialekty Kaszub środkowych mają specyficzną fonetykę.
 
System wokaliczny:
- Wysokie i u, średnie wysokie: ustne é ó (+ nosowe: ã Q), średnie niskie: e Æ o, niskie: D a; nosowe albo tracą odrębność fonol., albo na części obszaru nie występują. W tym 9-elementowym układzie ustnych podstawową rolę spełnia podział na wysokie: i é u ó, niskie D a i średnie e Æ o. Z nimi krzyżuje się podział na przednie: i é e D wobec tylnych: e u ó o a oraz obojętne Æ. Z obydwoma krzyżuje się podział na marginalne: é o ó wobec centralnych i DÆ a u. Redundantną cechą przednich nieniskich: i é e jest płaskość, zaś tylnych nieniskich: u ó o okrągłość; niebylacząca i szeroka wymowa nosówki typu ã.  
 
- Akcent jest swobodny przechodzący w inicjalny, a także kolumnowy, np. czarownica, czarownic, czarownicama; wykazujący stałą odległość między sylabą akcentowaną a początkową wyrazu. Nieruchomy a. na sylabie początkowej (inicjalny) ma pd. (Bytowskie i Kościerskie), a szerzy się on też w centrum (Kartuskie), np. czarownica, czarownic, czarownicama.
 
- Przegłos: odbył się podobnie jak w polszczyźnie, ale z licznymi wyrównaniami: np. typu na wiatrze, w gniôzdze, środkowozach. spòwiadnica, lasny, latny, wczasny. Postaci typu czosac, krzosac, smiotana, poza tym wyrównania do o, np. nioslë, wiozlë, niesã, plecã oraz niesła, wiezła, zamietła.
 
- Redukcje i kontrakcje: Obok postaci pełnych typu dlôczegò, dlôtegò, do czegò, do niczegò funkcjonują skrócenia: donicze, a obok jego, niego, tego także je, nie, te, dlôcze (śr.), dlôte, docze.
 
- Szwa: Typową postacią podakcentowanego ë na Kaszubach pn. i śr. jest samogłoska pośrednia między ae i å artykułowana bez zaokrąglenia warg. Jej odpowiednikiem w pozycji nieakcentowanej jest dźwięk bliski lub równy e.
 
- Denazalizacja nosowych samogłosek: jazëk, kósk ‘nieco’.
 
- Alternacje:
- usunięcie alternacji, np. òpòwiôdac, òpòwiôdóm;
- ë :Ø: pn. jiczëm : jiczmienia, sporadycznie i :Ø: lelja : lelijczi (śr.), bestjô : bestijnik – czy y : Ø: Stazja : Stazyjka, Licja : Licyjka ‘Łucja’, stacja : stacyjk ‘mężczyzna odprawiający drogę krzyżową zamiast księdza’;
 
System konsonantyczny:
- Wargowe: p b f v m; zębowe: t d c s z r l n; dziąsłowe: č š ž (ř); k g x j ń. Zwarte i szczelinowe przeciwstawiają się sonornym: m n ń l ř u j; tylnojęzykowe przeciwstawiają się wargowym i zębowym, natomiast tylnojęzykowe, wargowe i zębowe przeciwstawiają się dziąsłowym; poza korelacją dźwięczności stoją č x; cechy przejściowe w realizacji ć з’.
 
- Wtórnie pojawia się wymowa z miękkim ń typu fùńt, gruńt, kańta, testameńt
 
- Dysymilacja: bùmacz (śr.)║ mùmacz, òczelnicaòczennica, srébłosrébro, kcecchcec.
 
- Zachowała się archaiczna dwuwargowa wymowa w i (np. twój swiat wym. twój swiat).
 
- Procesy zmierzające do likwidacji grup spółgłoskowych, np. błozënobłozno, chòp (pn., śr.) ≤ chłop, lub zmniejszenia liczby ich elementów, np. bërnącbrënącbrnąc.
 
- Procesy hiperyzacyjne: np. t w nôzwëstkò, przezwëstkò i ucieczka od uproszczeń typu ãgriz (śr.) ≤ ãgrist.
 
- Przejścia m’ ≥ (typ mniasto) na wschodzie Kaszub śr., np. smniég ‘śnieg’.
 
- Twardnienie ńn, np. kón, Gdunsk.
 
- Spółgłoski wstawne: a)wargowe: jôpsc, b) zębowe: tëptnąc, c) dziąsłowe ‘majstrować’ ║ madac, szpernôgel ‘sworzeń’ (pd.)║ szpanôgel (pn., śr.), żubrón (śr.)║ żubóń (Kościerskie), c) środkowojęz.: òblińdra ‘kobieta niechlujna’ (śr.)║ òblidra (Borowy Młyn), d) tylnojęzykowe: mézgnąc (pd.)║ méznąc (pn., śr.), pazgnokc (śr.)║ paznokc, e) półsamogłoski ł: chłamòlëc ‘chciwie jeść’ (Bytowskie)║ chòmòlëc (Zabory), żelazło (pn., śr., Gochy)║ żelazo (Zabory).
 
- Upodobnienia dziąsłowych typu: rzerzewiezarzewie.
 
- Uproszczenia grup spółgłoskowych: typ chop, gowa, kąbk – i j: merónk║ mejrónk, także powszechne w typie miesczi, wiesczi.
 
Leksyka:
Kaszuby śr., którym  brakuje powiązań ze słowińszczyzną mają wyrazistą łączność z leksyką sąsiadującego od pd. Kociewia, a także znaczną innowacyjność morfologii i semantyki.
 
- Neosemantyzmy, np. pôchniączka ‘perfumy’ wobec ‘zapach’; zastawnik ‘adwokat’ wobec przestarz. ‘obrońca’, onomatopeiczne: cziwùtka ‘czajka’.
 
Fleksja:
- Szczególnie charakterystyczny jest typ kùpiewac : kùpiac, ùspòkòjewac : ùspòkajac i  formy typu spiéwiã, trzimiã, spiéwiesz, trzimiesz, spiéwie, trzimie, spiéwiema, trzimiema itd.W 1. os. l.m. przeważa końc. ‑më, w śrkasz. często ‑ma (daw. dualna).
 
-Występowanie typu znajã║ znóm.
 
- Imiesłowy: odmienne na ‑ący, ‑ny, ‑ti, ‑any, ‑anô, ‑ané funkcjonują jak w polszczyźnie.
 
- Przymiotniki: w narz. i miejsc. l.p. typu łganim, pisanim, wszakże obok częstszych typu òpùszczeniu, żëcu. W tych przypadkach pojawiały się już u Słowińców, np. picym
Dziś występują one częściowo na omawianym obszarze.
 
- Przyimki: òòb: ò(b) dzéń ‘we dnie, przez dzień’, òb czas, òb lato, òb drogã; òkóm(a) ‘przy, obok’ Diôbeł z biédą òkòma jidą.; (ò)króm: Móm wszëtkò króm białczi. Wszëtcë bëlë òkróm cebie.; bez ‘przez’: Zajc przelecôł mie bez drogã.
 
- Zaimki wskazujące: wskazujące (pòkazowné, wskazëjącé): nen, na, no, nenegò, nieniegò, niczeniczegò, dlôcze, tetegò.
 
- Bezokolicznik: przeniesienie z form czasu ter. jakości samogłoski rdzennej na bezokolicznik, np. miéwac wg miéwô, chwôlëc wg chwôli itd. (wobec pnkasz. miewac, chwalëc itd.).
 
- Czasowniki wielokrotne: twory bezprzyrostkowe typu kòsztac, kùp(i)ac, retac i przyr. z ‑owacòwac lub ‑iwac║ ‑ëwac, np. pòdskakòwac║ pòdskakiwac, ùgadowac sã║ ùgadëwac sã, wëpëtowac║ wëpëtëwac; wśród drugich uwagę zwracają tzw. podwojone typu przejinaczëwac, rozkòscérzëwac, scëgiwac, ùżëczëwac, wëchwôlëwac (wobec przejinaczac itd.), nowsze i powszechne częściowo.
 
- Mianownik l.p. r.m. i r.n. ma końcówkę ã (≤ ‑em): bratã.
 
- Przymiotnikowa odmiana typu kôzanié,zaimek nen,tryb rozk. z ‑i║-ë typu każë kôż.
 
- Osobliwością Kaszub śr. są formy 3. os. lp. r.ż. i 2. os. l.m. r.męskoos. czasu przeszłego widza, wzã, w których ‑a i ‑ã pochodzi ze ściągnięcia grup ‑ała, ‑ãła. Formy skrócone istnieją obok pełnych. Typ biédzëła sã, gòniła, robiłabiédza sã, gònia, robia (w odmianie mówionej kaszubszczyzny lit.) zlewa się z 1. os. czasu ter. robiã. Samogłoska z kontrakcji jest akcentowana i artykułowana nieco dłużej.
 
- Różnice rodzajowe typu: wesz wsza.
 
Frazeologia:
Jest uboższa i względnie jednolita, dość innowacyjna: slepi doktór ‘znachor’; dac kòmùs wid ‘zbić kogoś’; dlô pchłë spalëc kòszlã ‘dla błahostki poświęcić całe mienie’; rek bë sã kògòs nie jął ‘o źle ubranym’, szklónkã sobie stłuc ‘upaść na tyłek’; węższe zasięgi ma np. żëwi òbrôz ‘człowiek patrzący często przez okno’ (Sierakowice); miec czôrné òczë ‘źle szukać’ (Sianowo);
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS